Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Ngọc Lâm

Tên luận án: Phòng ngừa tội phạm xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Ngọc Lâm - Khóa 20; Hệ:  Không tập trung

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

                    1.GS.TS Đường Minh Giới;

                    2. PGS.TS Nguyễn Văn Lan.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về phòng ngừa tội phạm xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế với những điểm mới sau đây:

1.  Luận án đã hệ thống hóa, phân tích, làm sáng tỏ hơn một số vấn đề lý luận về tội phạm xâm phạm quyền SHCN và phòng ngừa tội phạm xâm phạm quyền SHCN theo chức năng của lực lượng CSKT như: Khái niệm, đặc điểm pháp lý tội phạm xâm phạm quyền SHCN; khái niệm, cơ sở pháp lý, đặc điểm, nội dung, biện pháp và quan hệ phối hợp trong phòng ngừa tội phạm xâm phạm quyền SHCN.

2. Khảo sát, đưa ra các kết luận khoa học về tình hình, đặc điểm có liên quan cũng như thực trạng phòng ngừa tội phạm xâm phạm quyền SHCN theo chức năng của lực lượng CSKT; chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót đó trong phòng ngừa tội phạm xâm phạm quyền SHCN theo chức năng của lực lượng CSKT.

  3. Trên cơ sở lý luận và thực trạng phòng ngừa tội phạm xâm phạm quyền SHCN theo chức năng của lực lượng CSKT đã được nghiên cứu, phân tích, luận án đưa ra dự báo khoa học về vấn đề nghiên cứu và đề xuất 06 giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động này trong thời gian tới.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT