Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Ngọc Tuấn

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Khai thác hồ sơ, tàng thư nghiệp vụ Cảnh sát phục vụ điều tra vụ án giết người trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chuyên ngành: Tội phạm học và Điều tra tội phạm    Mã số: 62.38.70.01

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Ngọc Tuấn            Khóa: 17

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học:

HD 1: PGS.TS Bùi Văn Thịnh;

HD 2: TS Nguyễn Quang Nghĩa.

 Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

 Những đóng góp mới của luận án:

 Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về khai thác hồ sơ, tàng thư nghiệp vụ Cảnh sát phục vụ điều tra vụ án giết người của lực lượng Cảnh sát hình sự với những điểm mới sau đây:

1. Luận án đã làm rõ các vấn đề về tổng quan tình hình nghiên cứu cũng như lý luận căn bản liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu, bao gồm: Tổng quan về tình hình nghiên cứu; nhận thức về tội phạm giết người và hoạt động điều tra vụ án giết người của lực lượng Cảnh sát hình sự, trong đó đã xây dựng khái niệm điều tra vụ án giết người của lực lượng Cảnh sát hình sự; lý luận về khai thác hồ sơ, tàng thư nghiệp vụ Cảnh sát phục vụ điều tra vụ án giết người của lực lượng Cảnh sát hình sự.

2. Khảo sát và đưa ra các kết luận khoa học về tình hình có liên quan đến hoạt động khai thác hồ sơ, tàng thư nghiệp vụ Cảnh sát phục vụ điều tra vụ án giết người; thực trạng tình hình khai thác hồ sơ, tàng thư nghiệp vụ Cảnh sát phục vụ điều tra vụ án giết người của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội. Đồng thời, luận án đã chỉ rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế của hoạt động khai thác hồ sơ, tàng thư nghiệp vụ Cảnh sát phục vụ điều tra vụ án giết người trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

3. Trên cơ sở lý luận và thực trạng hoạt động khai thác hồ sơ, tàng thư nghiệp vụ Cảnh sát phục vụ điều tra vụ án giết người của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã được nghiên cứu, phân tích. Luận án đã đưa ra các dự báo khoa học về vấn đề nghiên cứu và đề xuất 8 giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động này trong thời gian tới.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT