Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Thanh Bình

 Tên đề tài luận án: Quản lý, giáo dục phạm nhân người nước ngoài trong các trại giam thuộc Bộ Công an

         Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về ANTT. Mã số: 62.86.01.09

         Họ tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thanh Bình; Khóa: 18

         Chức danh KH, học vị và họ tên người hướng dẫn: 

                             PGS, TS Trần Việt Tân

                             GS, TS Nguyễn Văn Cảnh

         Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân

         Những đóng góp mới của luận án:

1.   Hệ thống hóa các công trình nghiên cứu ở nước ngoài và trong nước có liên quan đến công tác công tác quản lý, giáo dục phạm nhân người nước ngoài.

2.   Phân tích làm rõ, góp phần hoàn thiện, bổ sung lý luận về công tác quản lý, giáo dục phạm nhân nói chung, quản lý, giáo dục phạm nhân là người nước ngoài trong các trại giam thuộc Bộ Công an nói riêng.

3.   Phân tích, đánh giá đúng thực trạng công tác quản lý, giáo dục phạm nhân là người nước ngoài trong các trại giam thuộc BCA trong khoảng thời gian từ 2005 đến 2015, rút ra nhận xét về những kết quả đã đạt được cũng như hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót đó.

4.   Luận án đưa ra dự báo khoa học về các yếu tố tác động, ảnh hưởng đến công tác quản lý, giáo dục phạm nhân là người nước ngoài, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp có tính khả thi góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục phạm nhân là người nước ngoài trong thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT