Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Thị Duyên

Tên luận án: Quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự đối với người nước ngoài lao động tại Việt Nam.

Chuyên ngành: Quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự  Mã số: 62.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Duyên       Khóa: 20

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn: 

HD1: GS.TS Trương Giang Long;

HD2: PGS.TS Hoàng Trung Thực.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã nghiên cứu làm rõ, bổ sung, hoàn thiện và phát triển hệ thống lý luận quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với người nước ngoài lao động tại Việt Nam, bao gồm: Khái niệm, đặc điểm, cơ sở pháp lý, nội dung, biện pháp, phân công, phân cấp và quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội với các lực lượng chức năng trong và ngoài ngành Công an trong quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với người nước ngoài lao động tại Việt Nam. 

2. Phân tích, đánh giá đúng thực trạng tình hình người nước ngoài lao động tại Việt Nam, thực trạng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với người nước ngoài lao động tại Việt Nam theo chức năng của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Nêu rõ các biện pháp đã tiến hành, cách thức tổ chức; phân tích, đánh giá kết quả đã đạt được, tồn tại hạn chế và nguyên nhân của tồn tại hạn chế trong quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với người nước ngoài lao động tại Việt Nam theo chức năng lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

3. Phân tích, đưa ra dự báo về tình hình có liên quan, về những diễn biến phức tạp của người nước ngoài lao động tại Việt Nam ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với người nước ngoài lao động tại Việt Nam.

4. Đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với người nước ngoài lao động tại Việt Nam theo chức năng lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội trong thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT