Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Thị Thu Hương

Tên luận án: Dẫn độ theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về An ninh trật tự        Mã số: 62.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thu Hương              Khóa: 20

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn: PGS.TS Đặng Xuân Khang

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã phân tích, làm rõ những nội dung sau: khái niệm, đặc điểm, cơ sở pháp lý và phạm vi của dẫn độ theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân (CAND); nội dung và hình thức quản lý nhà nước về dẫn độ theo chức năng của lực lượng CAND; quan hệ phối hợp trong hoạt động dẫn độ theo chức năng của lực lượng CAND.

2. Luận án cũng đã làm rõ và đánh giá thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về dẫn độ theo chức năng của lực lượng CAND, trong đó có thực trạng pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế về dẫn độ mà Việt Nam là thành viên hoặc tham gia ký kết, khảo sát về tổ chức, hoạt động của cơ quan đầu mối cũng như các đơn vị nghiệp vụ thực hiện dẫn độ trong lực lượng CAND; đồng thời, luận án cũng xác định được ưu điểm, vướng mắc, bất cập trong thực hiện dẫn độ ở Việt Nam, những nguyên nhân của hạn chế, bất cập đó để làm cơ sở đề xuất các giải pháp khắc phục.

3. Từ những phân tích nói trên, cùng với việc tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm pháp luật quốc tế, luận án đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về dẫn độ theo chức năng của lực lượng CAND, trong đó có đề xuất về xây dựng Luật dẫn độ và Hiệp định mẫu về dẫn độ; đề xuất rút bảo lưu về dẫn độ trong các Điều ước quốc tế đa phương mà Việt Nam là thành viên. Kết quả nghiên cứu và các giải pháp này sẽ góp phần hoàn thiện lý luận chuyên ngành và phục vụ cho việc bổ sung luận cứ thực hiện chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật tương trợ tư pháp theo tiến trình cải cách tư pháp, phục vụ chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT