Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Thị Thúy Hạnh

Tên đề tài luận án: Hoạt động phòng ngừa tội phạm mua bán người trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Bắc của lực lượng Cảnh sát hình sự

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm.

Mã số: 62.38.01.05.

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thúy Hạnh   Khóa 18

Hệ:  Không tập trung.

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD1: PGS.TS Cấn Văn Chúc.

HD2: PGS.TS Nguyễn Hoàng Minh.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về hoạt động phòng ngừa tội phạm mua bán người của lực lượng Cảnh sát hình sự. Trên cơ sở kế thừa và khái quát một số công trình khoa học trong và ngoài nước nghiên cứu về hoạt động phòng ngừa tội phạm nói chung và công tác phòng ngừa tội phạm mua bán người nói riêng của lực lượng Cảnh sát hình sự và chỉ ra những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong luận án. Luận án đã bổ sung một số nội dung mới như:

- Luận án đã tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận về hoạt động phòng ngừa tội phạm mua bán người của lực lượng Cảnh sát hình sự như: xây dựng khái niệm về tội phạm mua bán người; khái niệm, đặc điểm về hoạt động phòng ngừa tội phạm mua bán người; nội dung, biện pháp phòng ngừa tội phạm mua bán người của lực lượng Cảnh sát hình sự.

- Luận án đi sâu phân tích, làm rõ thực trạng hoạt động phòng ngừa tội phạm mua bán người của lực lượng Cảnh sát hình Công an các tỉnh, thành phố phía Bắc như: cơ cấu tổ chức, phân công, phân cấp trong phòng ngừa tội phạm mua bán người của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Bắc. Đặc biệt, luận án đã khảo sát, phân tích thực trạng tiến hành các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, mối quan hệ phối hợp và hợp tác quốc tế trong phòng ngừa tội phạm mua bán người của lực lượng Cảnh sát hình sự với các lực lượng trong và ngoài ngành Công an phục vụ phòng ngừa tội phạm mua bán người. Trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát thực tế, luận án cũng đưa ra những nhận xét, đánh giá về hạn chế, thiếu sót khi tiến hành hoạt động phòng ngừa tội phạm mua bán người của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Bắc và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót đó.

- Từ những kết quả khảo sát thực tế, luận án cũng đưa ra các dự báo về xu hướng hoạt động của tội phạm mua bán người trong thời gian tới trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Bắc nói riêng và cả nước nói chung, những yếu tố tác động, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm mua bán người trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Bắc của lực lượng Cảnh sát hình sự, từ đó đề xuất những giải pháp cụ thể góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tội phạm mua bán người của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Bắc thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT