Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Tiến Dũng

Tên luận án: Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chuyên ngành: Quản lý Nhà nước về An ninh trật tự

Mã số: 62.86.01.09

Họ tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Tiến Dũng - Khóa 18, Học viện CSND

Hệ:  Không tập trung

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

                    1. GS, TS. Nguyễn Thiện Phú

                    2. PGS, TS. Chử Văn Chí

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về hoạt động của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH trong lĩnh vực QLNN về an ninh trật tự đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn thành phố Hà Nội với những điểm mới sau đây:

1. Luận án làm rõ những vấn đề lý luận về kinh doanh dịch vụ cầm đồ, các biện pháp theo chức năng của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH trong quản lý Nhà nước về ANTT đối với kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

2. Làm rõ tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2009 đến 6/2016. Đi sâu phân tích đánh giá thực trạng hoạt động quản lý Nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó đánh giá, nhận xét nêu bật được những kết quả đạt được, những tồn tại những khó khăn cần khắc phục; đồng thời chỉ ra được nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc đó.

3. Luận án phân tích đưa ra một số dự báo về tình hình kinh doanh dịch vụ cầm đồ trong thời gian tới trên địa bàn thành phố Hà Nội; đồng thời xây dựng hệ thống giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước về an ninh trật tự đối với kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đáp ứng yêu cầu giữ gìn trật tự trong thời kỳ đổi mới, hội nhập. Lý luận và thực tiễn của đề tài góp phần xây dựng hoàn thiện quy định về hoạt động của lực lượng QLHC về TTXH trong hoạt động quản lý Nhà nước về ANTT đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

4. Về thực tiễn, kết quả đề tài luận án giúp Công an thành phố Hà Nội có điều kiện nắm vững tình hình kinh doanh dịch vụ cầm đồ, những vấn đề phức tạp nảy sinh, kết quả các biện pháp mà lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đã tiến hành trong quản lý Nhà nước về kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Trên cơ sở đó điều chỉnh, cải tiến nội dung, các biện pháp tiến hành cho phù hợp với thực tiễn. Đồng thời kết quả nghiên cứu, nhất là các định hướng, giải pháp giúp địa phương có thể khai thác áp dụng, khắc phục những tồn tại, thiếu sót, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH trong quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ cầm đồ đáp ứng yêu cầu tình hình mở cửa, hội nhập trong thời gian tới của đất nước.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT