Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Tỷ
Đề tài luận án: Phát hiện, điều tra tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng của lực lượng Cảnh sát kinh tế
Mã số: 62.38.70.01
Chuyên ngành: Tội phạm học và điều tra tội phạm
Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Tỷ
Người hướng dẫn khoa học:
   1. PGS, TS. Bùi Minh Thanh    
   2. PGS, TS. Nguyễn Đắc Hoan
Cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an
NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN
1. Luận án là công trình nghiên cứu chuyên sâu về phát hiện, điều tra tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trongh lĩnh vực ngân hàng của lực lượng Cảnh sát kinh tế. Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu đạt được, luận án góp phần xây dựng, bổ sung, hoàn thiện lý luận về công tác này.
2. Luận án nghiên cứu có hệ thống, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về lĩnh vực ngân hàng, phân tích những đặc điểm cơ bản của lĩnh vực ngân hàng, khái niệm, đặc điểm pháp lý của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, những vần để phải chứng minh trong vụ án lừa đảo, đồng thời tác giả kế thừa những lý luận về hoạt động phát hiện, điều tra của các nhà khoa học tác giả đã đưa ra khái niệm về hoạt động phát hiện, điều tra tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng, xây dựng lý luận về biện pháp phát hiện, điều tra tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng của lực lượng Cảnh sát kinh tế, mối quan hệ phối hợp trong hoạt động phát hiện, điều tra.
3. Luận án đã nghiên cứu một cách cơ bản, toàn diện thực tiễn tình hình hoạt động, những ưu điểm cũng như những tồn tại của hoạt động ngân hàng trong những năm gần đây có liên quan đến hoạt động phát hiện, điều tra tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tác giả tập trung nghiên cứu, khảo sát thực trạng hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng. Tác giả phân tích diễn biến của tội phạm từ năm 2005 đến 6 tháng đầu năm 2015, chỉ ra những đặc điểm hình sự của tội phạm như: Đặc điểm về đối tượng; đặc điểm về phương thức thủ đoạn; đặc điểm về địa bàn hoạt động phạm tội; đặc điểm về tài sản bị chiếm đoạt, khảo sát tình hình tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ trực tiếp làm công tác phát hiện, điều tra; Thực trạng áp dụng các biện pháp trong phát hiện, điều tra tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng ; Thực trạng quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát kinh tế  với các lực lượng khác trong phát hiện điều tra tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trên cơ sở đó luận án đưa ra những đánh giá về ưu điểm, những kết quả đạt được của hoạt động phát hiện, điều tra tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong thời gian qua đồng thời cũng phân tích những tồn tại, hạn chế của công tác này và rút ra những nguyên nhân cơ bản của những tồn tại, hạn chế đó
4. Luận án đã đưa ra được những dự báo về tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng trong thời gian tới và các yếu tố tác động đến công tác phát hiện, điều tra. Trên cơ sở đó, luận án đã đưa ra hệ thống 06 nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phát hiện, điều tra của lực lượng Cảnh sát kinh tế.

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT