Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Văn Bình

Tên đề tài luận án: “Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các khu công nghiệp theo chức năng của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy”

Chuyên ngành: Quản Lý Nhà nước về An ninh trật tự;

Mã số: 62.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Bình       Khóa 2013-2017

Cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

1. PGS.TS Đỗ Ngọc Cẩn

2. PGS.TS Phạm Ngọc Hà

Những đóng góp mới của Luận án

Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện về quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với khu công nghiệp theo chức năng của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy từ góc độ khoa học quản lý nhà nước về An ninh trật tự với những điểm mới như sau:

- Trên cơ sở luận điểm khoa học, luận án làm rõ và hệ thống những vấn đề lý luận chung về công tác quản lý nhà nước về PCCC đối với các khu công nghiệp theo chức năng của lực lượng Cảnh sát PCCC. Đặc biệt xây dựng các khái niệm có liên quan; phân tích các đặc điểm, vai trò của quản lý nhà nước về PCCC khu công nghiệp; lãm rõ các nguyên tắc, đối tượng, mục tiêu yêu cầu, nội dung hoạt động quản lý nhà nước về PCCC đối với khu công nghiệp; cơ sở pháp lý và phân công, phân cấp, quan hệ phối hợp trong quản lý nhà nước về PCCC đối với khu công nghiệp theo chức năng của lực lượng Cảnh sát PCCC.

- Luận án phân tích, đánh giá một cách toàn diện, chi tiết, đúng thực trạng công tác quản lý nhà nước về PCCC đối với các khu công nghiệp theo chức năng của lực lượng Cảnh sát PCCC; đưa ra những ưu điểm, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về PCCC đối với các khu công nghiệp theo chức năng của lực lượng Cảnh sát PCCC.

- Trên cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng, luận án đã phân tích và đưa ra dự báo và các nhóm giải pháp có tính thực thi cao nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC đối với khu công nghiệp theo chức năng của lực lượng Cảnh sát PCCC./.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT