Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Văn Chánh

Đề tài luận án: “Phòng ngừa tội phạm vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng của lực lượng Cảnh sát kinh tế”

Chuyên ngành: Tội phạm học và điều tra tội phạm

Mã số: 62.38.70.01

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Chánh

Người hướng dẫn khoa học:

1. GS, TS Trịnh Văn Thanh (Đại học Cảnh sát nhân dân)

2. PGS, TS Nguyễn Minh Đức (Học viện Cảnh sát nhân dân)

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân – Bộ Công an 

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án là công trình chuyên khảo đầu tiên ở nước ta nghiên cứu về công tác phòng ngừa tội phạm vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng của lực lượng Cảnh sát kinh tế trên toàn quốc một cách toàn diện, chuyên sâu, có hệ thống lý luận, thực tiễn.

Luận án đã làm sáng tỏ những nội dung sau:

- Những vấn đề lý luận cơ bản về phòng ngừa tội phạm vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng của lực lượng Cảnh sát kinh tế.

- Kho sát, phân tích làm rõ tình hình có liên quan và thc trng phòng ngừa tội phạm vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng ca lực lượng Cảnh sát kinh tế.

- Dự báo những vấn đề có liên quan và đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng của lực lượng Cảnh sát kinh tế.

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT