Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Văn Hoàng

'

Tên đề tài luận án: Hoạt động của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong phòng ngừa tội phạm vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng đất đai.

Chuyên ngành: Tội phạm học và điều tra tội phạm

Mã số: 62.38.70.01

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Hoàng – Khóa 13 năm 2008

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn: GS, TS Đỗ Đình Hòa

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân


Những đóng góp mới của luận án:

Luận án là công trình nghiên cứu một cách có hệ thống, toàn diện về hoạt động của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong phòng ngừa tội phạm vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng đất đai có đóng góp mới cho khoa học chuyên ngành và cho thực tiễn, ở những điểm sau đây:


1. Luận án đã hệ thống và phân tích làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận về hoạt động của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong phòng ngừa tội phạm vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng đất đai.


2. Xây dựng hệ thống các vấn đề lý luận về hoạt động của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong phòng ngừa tội phạm vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng đất đai như: khái niệm, vai trò, đặc điểm, nguyên nhân, điều kiện, phương thức, thủ đoạn làm cơ sở cho việc nhận thức đúng về hoạt động này.


3. Khảo sát, phân tích làm rõ tình hình tội phạm vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng đất đai, đặc điểm hình sự của tội phạm vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng đất đai như: phương thức, thủ đoạn, đặc điểm về nhân thân người phạm tội…của loại tội phạm này và thực trạng hoạt động phòng ngừa tội phạm vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng đất đai của lực lượng Cảnh sát kinh tế. Qua đó chỉ rõ những ưu điểm, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong hoạt động phòng ngừa loại tội phạm này của lực lượng Cảnh sát kinh tế.


4. Đưa ra dự báo về tình hình của tội phạm tội phạm vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng đất và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động phòng ngừa loại tội phạm này trong thời gian tới.


5. Đề xuất 7 giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tội phạm vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng đất đai theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT