Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Văn Hoàng

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Hoạt động của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong phòng ngừa tội phạm vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng đất đai

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm    Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Hoàng                   Khóa: 21

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học:
         HD1. PGS. TS. Nguyễn Hải Hưng
         HD2. GS. TS. Đỗ Đình Hòa   
 

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:
Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về hoạt động phòng ngừa tội phạm vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng đất đai theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế với những điểm mới sau đây:

1. Luận án đã hệ thống và phân tích làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận về tội phạm vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng đất đai như: khái niệm, đặc điểm pháp lý tội phạm vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng đất đai và lý luận về hoạt động phòng ngừa tội phạm vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng đất đai theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế; khái niệm, cơ sở pháp lý, đặc điểm, nội dung, biện pháp và mối quan hệ phối hợp trong hoạt động phòng ngừa tội phạm vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng đất đai.

2. Khảo sát và đưa ra các kết luận khoa học về thực trạng tình hình tội phạmvi phạm các quy định về quản lý, sử dụng đất đai; cũng như thực trạng hoạt động phòng ngừa tội phạm vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng đất đai theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế, chỉ rõ những ưu điểm cũng như tồn tại, hạn chế, vướng mắc của hoạt động phòng ngừa tội phạm vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng đất đai.

3. Trên cơ sở lý luận và thực trạng hoạt động phòng ngừa tội phạm vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng đất đai theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế đã được nghiên cứu, phân tích, luận án đưa ra dự báo khoa học về vấn đề nghiên cứu và đề xuất 7 giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động này trong thời gian tới.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT