Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Việt Hà

Tên luận án: Hiệu quả hoạt động của Điều tra viên trong điều tra vụ án hình sự theo yêu cầu cải cách tư pháp.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm

Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Việt Hà - Khóa 17

Hệ:  Không tập trung

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

                    GS, TS. Nguyễn Ngọc Anh

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về hoạt động của Điều tra viên trong điều tra vụ án hình sự theo yêu cầu cải cách tư pháp với những điểm mới sau đây:

1. Luận án đã bổ sung, hoàn thiện một số vấn đề lý luận về hoạt động của điều tra viên trong điều tra vụ án hình sự theo yêu cầu cải cách tư pháp: Xây dựng khái quát thực trạng tổ chức, hoạt động của Điều tra viên trong điều tra vụ án hình sự trong thời gian qua, xác định được nguyên nhân để đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Điều tra viên trong điều tra vụ án hình sự trong thời gian tới

2. Luận án đã nghiên cứu, phân tích làm rõ thực trạng hoạt động của Điều tra viên trong điều tra vụ án hình sự theo yêu cầu cải cách tư pháp; xác định rõ những ưu điểm, hạn chế, tồn tại của Điều tra viên và lý giải nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó.

3. Trên cơ sở khảo sát thực tiễn, luận án đưa ra dự báo về một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Điều tra viên trong điều tra vụ án hình sự theo yêu cầu cải cách tư pháp; trên cơ sở đó đề ra 6 giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Điều tra viên trong điều tra vụ án hình sự theo yêu cầu cải cách tư pháp trong thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT