Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Việt Khánh

Tên luận án: Phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường trong lĩnh vực nhập khẩu, phá dỡ tàu thủy đã qua sử dụng theo chức năng của lực lượng Cảnh sát môi trường.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm               Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Việt Khánh                          Khóa: 20

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: GS.TS Nguyễn Thiện Phú;
HD2: PGS.TS Dương Văn Minh.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án nghiên cứu bổ sung, làm rõ nhận thức về lĩnh vực nhập khẩu, phá dỡ tàu thủy đã qua sử dụng và tội phạm, vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường trong lĩnh vực nhập khẩu, phá dỡ tàu thủy đã qua sử dụng. 

2. Luận án đã xây dựng hệ thống những vấn đề lý luận về phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường trong lĩnh vực nhập khẩu, phá dỡ tàu thủy đã qua sử dụng theo chức năng của lực lượng Cảnh sát môi trường. Trong đó đã tập trung xây dựng, làm rõ được: khái niệm, đặc điểm; cơ sở pháp lý; nội dung; biện pháp và quan hệ phối hợp trong phòng ngừa.

3. Luận án đã nghiên cứu làm rõ tình hình, đặc điểm có liên quan đến phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường trong lĩnh vực nhập khẩu, phá dỡ tàu thủy đã qua sử dụng theo chức năng của lực lượng Cảnh sát môi trường. Trong đó đã tập trung làm rõ đặc điểm điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội có liên quan; tình hình, đặc điểm, cơ cấu, động thái và nguyên nhân, điều kiện của tội phạm và vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường trong lĩnh vực nhập khẩu, phá dỡ tàu thủy đã qua sử dụng. Luận án đã khảo sát, phân tích tổ chức lực lượng, phương tiện và thực trạng phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường trong lĩnh vực nhập khẩu, phá dỡ tàu thủy đã qua sử dụng theo chức năng của lực lượng Cảnh sát môi trường. Trên cơ sở kết quả khảo sát thực trạng, luận án đã đưa ra những nhận xét, đánh giá về ưu điểm, hạn chế thiếu sót và nguyên nhân của hạn chế thiếu sót trong phòng ngừa, làm cơ sở cho việc dự báo và xây dựng các giải pháp.

4. Luận án đã đưa ra các dự báo khoa học có liên quan và xây dựng được hệ thống các giải pháp tương đối toàn diện, đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường trong lĩnh vực nhập khẩu, phá dỡ tàu thủy đã qua sử dụng theo chức năng của lực lượng Cảnh sát môi trường. Các giải pháp đã tập trung làm sáng tỏ được nội dung và định hướng tổ chức thực hiện, hệ thống các giải pháp phản ánh tính khả thi và phù hợp với thực tiễn.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT