Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Phạm Quốc Cương

 

Tên đề tài: Quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo chức năng của lực lượng Cảnh sát giao thông

 

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về An ninh trật tự         Mã số: 62.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Quốc Cương

Người hướng dẫn: GS, TS. Nguyễn Xuân Yêm.

Cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án:

         Luận án là công trình khoa học tiêu biểu nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo chức năng của lực lượng Cảnh sát giao thông. Trên cơ sở kế thừa một số công trình khoa học trong và ngoài nước có liên quan, luận án đã đưa ra được những điểm mới, đặc trưng đó là:
         - Luận án đã tập hợp, xây dựng hệ thống các luận điểm khoa học về khái niệm, các đặc trưng cơ bản của trật tự an toàn giao thông đường bộ, khái niệm, vị trí, vai trò và các đặc điểm cơ bản của quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ theo chức năng của lực lượng Cảnh sát giao thông. Luận án cũng đưa ra những nét đặc trưng trong nguyên tắc, tính chất, nội dung của quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ, những vấn đề quy định về phân công, phân cấp và quan hệ phối hợp trong quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông theo chức năng của lực lượng Cảnh sát giao thông.
         - Tiến hành khảo sát, phân tích tình hình, đặc điểm có liên quan, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và Bộ Công an trong lĩnh vực quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Luận án đi sâu khảo sát thực trạng công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo chức năng của lực lượng Cảnh sát giao thông. Trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát thực tế, luận án cũng đưa ra những nhận xét, đánh giá về những mặt đạt được, những mặt chưa đạt được khi tiến hành mặt công tác trên và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót.
         - Trên cơ sở khảo sát thực tế, luận án cũng đưa ra một số dự báo về tình hình có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo chức năng của lực lượng Cảnh sát giao thông. Đặc biệt, luận án xây dựng hệ thống các giải pháp và đưa ra kiến nghị với các cơ quan, Bộ, Ban, Ngành có liên quan nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo chức năng của lực lượng Cảnh sát giao thông trong tình hình hiện nay.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT