Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Phạm Thị Thúy Hằng

Tên đề tài luận án: “Hoạt động của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội trong phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác”.

Chuyên ngành: Tội phạm học và Điều tra tội phạm.     Mã số: 62.38.70.01

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Thị Thúy Hằng Khóa 15 - Không tập trung

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học:

1. GS, TS Trần Phương Đạt

2. PGS, TS Đào Hữu Dân

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án là công trình nghiên cứu độc lập, có hệ thống và làm sáng tỏ thêm lý luận về tội phạm cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

2. Xây dựng hệ thống những vấn đề lý luận về hoạt động của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội trong phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, như: Khái niệm; đặc điểm hoạt động của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội trong phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác; xác định nội dung, biện pháp và hoạt động phối hợp của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội trong phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

3. Nêu rõ, đặc điểm tội phạm cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và thực trạng hoạt động của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội trong phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác; tổng hợp rút ra những kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.

4. Luận án đã đưa ra dự báo tình hình tội phạm cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và các yếu tố tác động đến hoạt động phòng ngừa tội phạm này thời gian tới.

5. Đề xuất 7 giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu hoạt động của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội trong phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

BBT

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT