Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Phạm Văn Dinh

Tên luận án: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính về trật tự xã hội của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về An ninh, trật tự  Mã số: 62.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Văn Dinh      Khóa: 20

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn: 

HD1: PGS.TS Nguyễn Văn Chuyên; 

HD2: TS Nguyễn Quang Nghĩa. 

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Xây dựng, bổ sung lý luận ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính về trật tự xã hội của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội như: khái niệm, đặc điểm, nội dung, biện pháp tiến hành, phân công phân cấp và quan hệ phối hợp.

2. Luận án phân tích, khảo sát, đánh giá một cách có hệ thống, khách quan thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính về trật tự xã hội của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội từ năm 2009 đến tháng 06/2019 để làm rõ cơ sở thực tiễn cho việc hoàn thiện lý luận.

3. Luận án đã phân tích chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính về trật tự xã hội của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và làm rõ nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, thiếu sót đó.

4. Từ các vấn đề đã tổng hợp, phân tích về lý luận, thực tiễn luận án đã đưa ra dự báo và đề xuất những giải pháp có luận cứ khoa học mang tính khả thi, nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính về trật tự xã hội của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong tình hình mới hiện nay.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT