Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Phạm Viết Tiến

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với chung cư cao tầng theo chức năng của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về an ninh trật tự  Mã số: 62.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Viết Tiến        Khoá: 21

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học:
HD 1. PGS.TS Đinh Ngọc Hoa
HD 2. PGS.TS Đào Hữu Dân


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án nghiên cứu lý luận quản lý nhà nước về PCCC đối với chung cư cao tầng theo chức năng của lực lượng Cảnh sát PCCC.

2. Luận án đã xây dựng một cách có hệ thống lý luận quản lý nhà nước về PCCC đối với chung cư cao tầng theo chức năng của lực lượng Cảnh sát PCCC như: Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc, cơ sở pháp lý, nội dung, biện pháp quản lý nhà nước về PCCC đối với chung cư cao tầng, quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát PCCC với các cơ quan, lực lượng khác trong quản lý nhà nước về PCCC đối với chung cư cao tầng.

3. Luận án đã tiến hành khảo sát một cách khách quan, toàn diện về tình hình, đặc điểm có liên quan và thực trạng quản lý nhà nước về PCCC đối với chung cư cao tầng theo chức năng của lực lượng Cảnh sát PCCC. Trên cơ sở đó luận án phân tích, làm rõ tổ chức lực lượng, trang bị phương tiện và đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về PCCC đối với chung cư cao tầng theo chức năng của lực lượng Cảnh sát PCCC từ năm 2009 đến 12/2018. Luận án đưa ra những nhận xét, đánh giá về kết quả đạt được và những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong quản lý nhà nước về PCCC đối với chung cư cao tầng của lực lượng Cảnh sát PCCC. 

4. Trên cơ sở dự báo các yếu tố tác động đến hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC đối với chung cư cao tầng, luận án đã nghiên cứu đưa ra các giải pháp tương đối toàn diện, đồng bộ, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC đối với chung cư cao tầng theo chức năng của lực lượng Cảnh sát PCCC. 


Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT