Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Phan Đức Thắng

Tên đề tài luận án: Tổ chức giảng dạy, huấn luyện và sử dụng võ thuật Công an nhân dân bảo đảm an ninh, trật tự.

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về An ninh trật tự Mã số: 62.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phan Đức Thắng Khoá: 20

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD 1: PGS. TS Đặng Xuân Khang;

HD 2: PGS. TS Bùi Quốc Dũng.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

 Những đóng góp mới của luận án:

1. Làm rõ tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án, từ đó xác định những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, giải quyết trong luận án.

2. Luận án làm rõ những vấn đề lý luận về hoạt động tổ chức giảng dạy, huấn luyện và sử dụng võ thuật CAND bảo đảm an ninh, trật tự như: Khái niệm, đặc điểm, nội dung, cơ sở pháp lý, quan hệ phối hợp tổ chức giảng dạy, huấn luyện và sử dụng võ thuật CAND bảo đảm an ninh, trật tự.

3. Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động tổ chức giảng dạy, huấn luyện và sử dụng võ thuật CAND bảo đảm an ninh, trật tự. Từ đó làm rõ những kết quả đã đạt được, những ưu điểm cũng như những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động tổ chức giảng dạy, huấn luyện và sử dụng võ thuật CAND bảo đảm an ninh, trật tự.

4. Dự báo và đề xuất các giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức giảng dạy, huấn luyện và sử dụng võ thuật CAND bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT