Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Phan Ngọc Sơn
Đề tài luận án: Công tác xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong phát hiện, điều tra tội phạm buôn lậu trên tuyến biên giới Tây Nam
Mã số: 62.38.70.01
Chuyên ngành: Tội phạm học và điều tra tội phạm
Họ và tên nghiên cứu sinh: Phan Ngọc Sơn
Người hướng dẫn khoa học:
   HD1. TS. Vương Văn Hùng
   HD2. PGS, TS. Bùi Minh Giám
Cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Luận án là công trình nghiên cứu chuyên sâu về công tác xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong phát hiện, điều tra tội phạm buôn lậu. Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu đạt được, luận án góp phần xây dựng, bổ sung, hoàn thiện lý luận về công tác này.
2. Luận án nghiên cứu có hệ thống, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về công tác xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong phát hiện, điều tra tội phạm buôn lậu như: khái niệm, nhiệm vụ, vai trò của cơ sở bí mật; tổ chức xây dựng cơ sở bí mật; quản lý, sử dụng cơ sở bí mật trong phát hiện, điều tra tội phạm buôn lậu
3. Luận án đã nghiên cứu một cách cơ bản, toàn diện thực tiễn công tác xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong phát hiện, điều tra tội phạm buôn lậu trên tuyến biên giới Tây Nam: phân tích, đánh giá những tình hình có liên quan; đi sâu khảo sát, phân tích, làm rõ thực trạng công tác xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật phục vụ phát hiện, điều tra tội phạm buôn lậu trên tuyến biên giới Tây Nam trong 10 năm (2006 - 6/2015). Trên cơ sở đó luận án đưa ra những đánh giá về ưu điểm, những kết quả đạt được của công tác xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong phát hiện, điều tra tội phạm buôn lậu trên tuyến biên giới Tây Nam trong thời gian qua đồng thời cũng phân tích những tồn tại, hạn chế của công tác này và rút ra những nguyên nhân cơ bản của những tồn tại, hạn chế đó.
4. Luận án đã đưa ra được những dự báo về tình hình tội phạm buôn lậu trên tuyến biên giới Tây Nam trong thời gian tới và các yếu tố tác động đến công tác xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật của lực lượng Cảnh sát kinh tế. Trên cơ sở đó, luận án đã đưa ra hệ thống 06 nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong phát hiện, điều tra tội phạm buôn lậu trên tuyến biên giới Tây Nam.

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT