Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Phan Thị Thanh Hải

Tên đề tài luận án: Phòng ngừa tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới đường bộ của lực lượng Cảnh sát nhân dân

 

 

 

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm.

Mã số: 62.38.01.05.

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phan Thị Thanh Hải  Khóa 18- Hệ  KTT.

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn: PGS,TS. Nguyễn Đắc Hoan và PGS, TS Hoàng Văn Trực

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.


        Luận án có những đóng góp mới về mặt học thuật như sau:

1. Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu về lý luận và thực tiễn phòng ngừa tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới đường bộ một cách toàn diện, hệ thống và chuyên sâu. Luận án đã xây dựng được khái niệm, dấu hiệu pháp lý của tội phạm này và lý luận về phòng ngừa tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới đường bộ của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Đây là những kiến thức góp phần bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận về tội phạm học và phòng ngừa tội phạm ở Việt Nam.


2. Luận án phân tích và chỉ rõ các đặc điểm tội phạm học của tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới đường bộ. Đồng thời, luận án phân tích cụ thể thực trạng phòng ngừa tội phạm này cũng như phân tích thực trạng quan hệ phối hợp và hợp tác quốc tế trong phòng ngừa tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới đường bộ của lực lượng Cảnh sát nhân dân.


3. Luận án đã chỉ ra được những ví dụ cụ thể gắn với kết quả áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới đường bộ của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Qua đó, luận án đã phân tích và phát hiện được những ưu điểm cũng như những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong phòng ngừa tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới đường bộ của lực lượng Cảnh sát nhân dân.


4. Trên cơ sở nhận thức lý luận và khảo sát thực trạng phòng ngừa tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới đường bộ của lực lượng Cảnh sát nhân dân, luận án đã đề xuất 05 giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm này trong thời gian tới. Những giải pháp và đề xuất trong luận án đảm bảo cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn. Đặc biệt luận án nhấn mạnh giải pháp: Tăng cường quản lý Nhà nước về xuất nhập khẩu hàng hóa đặc biệt là chính sách tạm nhập tái xuất; gắn phát triển kinh tế với bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH và phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc; quá trình phòng ngừa tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới đường bộ luôn phải gắn với công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và phòng ngừa nghiệp vụ tội phạm này cần đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng công tác sưu tra đối tượng là các cư dân biên giới có điều kiện, khả năng phạm tội cũng như công tác xây dựng, sử dụng đặc tình ngoại biên và Cộng tác viên danh dự là cán bộ Hải quan, cán bộ thuế.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT