Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Thái Anh Đông

Đề tài luận án: Hoạt động phòng ngừa tội phạm buôn lậu của lực lượng cảnh sát kinh tế công an các tỉnh biên giới tây nam

Mã số: 62.38.70.01

Chuyên ngành: Tội phạm học và điều tra tội phạm

Họ và tên nghiên cứu sinh: Thái Anh Đông

Người hướng dẫn khoa học:

1. GS, TS. Nguyễn Thiện Phú              2. PGS, TS. Đồng Xuân Thọ

Cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an

Những điểm mới của luận án:

- Làm rõ chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các quy định của Ngành về công tác phòng ngừa tội phạm ngừa buôn lậu.

- Làm rõ khái niệm phòng ngừa tội phạm buôn lậu qua biên giới; rút ra những đặc trưng cơ bản về lý luận phòng ngừa người tội phạm buôn lậu của lực lượng Cảnh sát kinh tế. Tổng hợp, đánh giá tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài.

- Tổng hợp, phân tích các số liệu về tình hình tội phạm buôn lậu trên sáu tỉnh biên giới Tây Nam thời gian qua. Phân tích và chỉ ra sự khác biệt trong đặc điểm nhân thân người phạm tội buôn lậu; lý giải nguyên nhân, điều kiện dẫn đến tình hình tội phạm buôn lậu ở sáu tỉnh biên giới Tây Nam.

- Rút ra những kinh nghiệm mang tính đặc thù của hoạt động phòng ngừa tội phạm buôn lậu của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an sáu tỉnh biên giới Tây Nam; chỉ ra những khó khăn, thiếu sót và nguyên nhân.

- Dự báo tình hình tội phạm buôn lậu thời gian tới và đưa ra một số giải pháp đặc thù góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm buôn lậu tại sáu tỉnh biên giới Tây Nam.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT