Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Trần Công Thắng

Tên luận án: Xây dựng, sử dụng CSBM trong phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát khu vực Công an thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm        Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Công Thắng          Khóa: 21

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: PGS.TS Nguyễn Giang Nam;        
HD2: TS Nguyễn Hồng Phong.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu chuyên sâu có hệ thống về xây dựng, sử dụng CSBM trong phòng chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát khu vực Công an TPHCM. Luận án đã làm rõ những vấn đề về lý luận xây dựng, sử dụng CSBM của lực lượng Cảnh sát khu vực: xây dựng, hoàn thiện khái niệm CSBM của lực lượng Cảnh sát khu vực, khái niệm xây dựng, sử dụng CSBM của lực lượng Cảnh sát khu vực; nhiệm vụ CSBM trong phòng chống tội phạm của Cảnh sát khu vực; chỉ rõ vai trò, đặc điểm, nguyên tắc, trình tự xây dựng, sử dụng CSBM của lực lượng Cảnh sát khu vực trong phòng chống tội phạm tại địa bàn quản lý.

2. Luận án làm rõ tình hình, đặc điểm có liên quan đến xây dựng, sử dụng CSBM trong phòng chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát khu vực Công an TPHCM như: tình hình địa lý, dân cư, kinh tế xã hội, tình hình tội phạm về TTXH trên địa bàn TPHCM; tình hình CSBM do lực lượng Cảnh sát khu vực Công an TPHCM xây dựng, sử dụng. Đây là những vấn đề lần đầu tiên được nghiên cứu một cách tương đối toàn diện, có hệ thống.

3. Luận án khảo sát, đánh giá thực trạng xây dựng, sử dụng CSBM trong phòng chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát khu vực Công an TPHCM từ năm 2013 đến năm 2022. Luận án chỉ ra ưu điểm, kết quả đáng ghi nhận trong xây dựng, sử dụng CSBM của lực lượng Cảnh sát khu vực Công an TPHCM, đồng thời chỉ rõ các mặt hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong xây dựng, sử dựng CSBM của lực lượng Cảnh sát khu vực Công an TPHCM. Kết quả khảo sát đánh giá là những điểm mới mà chưa có công trình nào nghiên cứu công bố trước đây.

4. Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng, luận án đã đưa ra dự báo tình hình tội phạm và những yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng, sử dụng CSBM trong phòng chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát khu vực Công an TPHCM trong thời gian tới; đưa ra bảy giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, sử dụng CSBM trong phòng chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát khu vực Công an TPHCM.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT