Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Trần Minh Lệ

Tên đề tài luận án: “Áp dụng biện pháp ngăn chặn trong điều tra các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của lực lượng Cảnh sát kinh tế

Chuyên ngành: Tội phạm học và Điều tra tội phạm

Mã số:               62.38.70.01

Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Minh Lệ

Người hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Huy Thuật

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an

Những điểm mới của luận án

1. Luận án đã tổng hợp và trình bày một cách khái quát tổng quan tình hình nghiên cứu ở trong nước và nước ngoài về hoạt động áp dụng biện pháp ngăn chặn trong điều tra các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của lực lượng Cảnh sát kinh tế từ đó đưa ra những vấn đề, nội dung mà luận án cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện.

2. Luận án đã đi sâu nghiên cứu, phân tích các vấn đề về lý luận về áp dụng biện pháp ngăn chặn trong điều tra các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế làm cơ sở cho việc tiến hành khảo sát tình hình tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế nói chung, tình hình hoạt động áp dụng biện pháp ngăn chặn trong điều tra các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của lực lượng Cảnh sát kinh tế nói riêng trong giai đoạn từ năm 2006 - 2015. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc lựa chọn biện pháp ngăn chặn phù hợp và mối quan hệ phối hợp trong áp dụng biện pháp ngăn chặn đóng vai trò quan trọng trong điều tra tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế.

3. Luận án đã phân tích một số yếu tố tác động đến áp dụng biện pháp ngăn chặn trong điều tra các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong thời gian tới. Từ đó, tác giả đã xây dựng 05 nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động áp dụng biện pháp ngăn chặn trong điều tra các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của lực lượng Cảnh sát kinh tế.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT