Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Trần Thị Hương

 

  Tên luận án: “Điều tra vụ án cướp tài sản do băng nhóm tội phạm gây ra”

  Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm

  Mã số: 62.38.01.05

  Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Thị Hương      Khóa 2012-2016

  Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

1. GS.TS Nguyễn Văn Nhật

2. PGS.TS Khổng Văn Hà

  Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

 

Những đóng góp mới của Luận án

Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện về điều tra vụ án cướp tài sản do băng nhóm tội phạm gây ra với những điểm mới như sau:

- Luận án đưa ra được khái niệm về tội phạm cướp tài sản, về băng nhóm tội phạm, về tội phạm cướp tài sản do băng nhóm tội phạm gây ra; khái niệm về điều tra vụ án cướp tài sản do băng nhóm tội phạm gây ra, đồng thời phân tích các đặc điểm của băng nhóm tội phạm cướp tài sản, đặc điểm của điều tra vụ án cướp tài sản do băng nhóm tội phạm gây ra;

- Luận án nghiên cứu một cách hệ thống, toàn diện về vấn đề điều tra vụ án cướp tài sản do băng nhóm tội phạm gây ra ở Việt Nam; chỉ ra nội dung, lực lượng, biện pháp, phương tiện, quan hệ phối hợp, công tác chỉ đạo đối với điều tra vụ án cướp tài sản do băng nhóm tội phạm gây ra.

- Luận án làm rõ được thực trạng điều tra vụ án cướp tài sản do băng nhóm tội phạm gây ra, đưa ra những nhận xét, đánh giá ưu điểm, những thiếu sót, tồn tại và nguyên nhân của tồn tại thiếu sót trong thực tiễn điều tra đối với loại tội phạm này.

                - Xác định những phương hướng và đề xuất các giải pháp về lý luận và thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả điều tra vụ án cướp tài sản do băng nhóm tội phạm gây ra, từ đó có đóng góp cụ thể vào việc hoàn thiện lý luận cũng như thực tiễn đối với công tác này.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT