Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Trần Thị Phương Hạnh

Tên đề tài luận án: Quản lý nhà nước về thi hành án phạt tù theo chức năng của lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp

Chuyên ngành: Quản lý Nhà nước về An ninh trật tự

Họ tên: Trần Thị Phương Hạnh. Nghiên cứu sinh Khóa: 19

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

1, GS,TS Đường Minh Giới

2, TS Phan Xuân Sơn

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân

Những đóng góp mới của luận án:

1. Trên cơ sở nghiên cứu, luận án đã xây dựng một cách có hệ thống những vấn đề lý luận về quản lý nhà nước về thi hành án phạt tù theo chức năng của lực lượng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp như: Khái niệm; vị trí; đặc điểm; nguyên tắc; nội dung; hình thức, phương pháp; quan hệ phối hợp..

2. Luận án nghiên cứu một cách cơ bản, toàn diện về thực tiễn hoạt động quản lý nhà nước về công tác thi hành án phạt tù theo chức năng của lực lượng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, trong đó tập trung vào những vấn đề như về tổ chức, pháp lý, nghiệp vụ, trang bị cơ sở vật chất, quan hệ phối hợp, hợp tác quốc tế…

3. Trên cơ sở nhận thức lý luận, khảo sát thực tiễn, luận án đã đưa ra những nhận định, đánh giá, kết luận có căn cứ, xác định rõ những khó khăn, vướng mắc, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân tồn tại, dự báo những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nhà nước về thi hành án phạt tù theo chức năng của lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp trong tương lai.

 4. Từ các vấn đề đã tổng hợp, phân tích về thực tiễn, luận án đã đưa ra các giải pháp. Trong từng giải pháp đã tập trung làm sáng tỏ được nội dung và việc tổ chức thực hiện, hệ thống các giải pháp phản ánh tính đồng bộ, khả thi và phù hợp với thực tiễn quản lý nhà nước về thi hành án phạt tù theo chức năng của lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT