Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Trần Văn Hậu

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Phòng ngừa tội phạm cưỡng đoạt tài sản bằng hình thức đòi nợ thuê theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự.

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm; Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh:  Trần Văn Hậu        Khoá 21 (2016 - 2020).

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học:

HD 1: PGS.TS Nguyễn Hoàng Minh;

HD 2: TS Ngô Trung Hoà.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án tiến sĩ:

Đề tài luận án tiến sĩ được nghiên cứu sinh thực hiện trong tình hình tội phạm hình sự nói chung và tội phạm cưỡng đoạt tài sản bằng hình thức đòi nợ thuê nói riêng có nhiều diễn biến phức tạp, lực lượng Cảnh sát hình sự gặp nhiều khó khăn trong quá trình tiến hành các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh. Những đóng góp mới của đề tài luận án được thể hiện ở những nội dung cơ bản cơ bản sau:

1. Luận án đã làm rõ được tổng quan tình hình nghiên cứu ở trong nước và nước ngoài có liên quan đến đề tài luận án; rút ra được những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện về mặt lý luận và thực tiễn phòng ngừa tội phạm cưỡng đoạt tài sản bằng hình thức đòi nợ thuê theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự.

2. Luận án đã khái quát, hệ thống hóa lý luận về phòng ngừa tội phạm cưỡng đoạt tài sản bằng hình thức đòi nợ thuê theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự với việc xây dựng khái niệm mới, làm rõ đặc điểm của hoạt động phòng ngừa tội phạm cưỡng đoạt tài sản bằng hình thức đòi nợ thuê; làm rõ cơ sở pháp lý, nội dung, biện pháp phòng ngừa tội phạm cưỡng đoạt tài sản bằng hình thức đòi nợ thuê; làm rõ quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát hình sự và các lực lượng khác trong phòng ngừa tội phạm cưỡng đoạt tài sản bằng hình thức đòi nợ thuê.

3. Luận án đã khảo sát, làm rõ tình hình có liên quan và đặc điểm tội phạm học của tội phạm cưỡng đoạt tài sản bằng hình thức đòi nợ thuê, như: Tình hình, đặc điểm về vị trí, địa lý, dân cư, kinh tế, xã hội; tình hình tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội; đặc điểm về tình hình tội phạm cưỡng đoạt tài sản bằng hình thức đòi nợ thuê, đặc điểm về nhân thân người phạm tội và đặc điểm về nguyên nhân, điều kiện của tình hình tội phạm cưỡng đoạt tài sản bằng hình thức đòi nợ thuê.

4. Luận án đã khảo sát, phân tích một cách khoa học và khách quan về thực trạng phòng ngừa tội phạm cưỡng đoạt tài sản bằng hình thức đòi nợ thuê theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự, gồm: Thực trạng về tổ chức, lực lượng, phân công, phân cấp của lực lượng Cảnh sát hình sự; thực trạng các biện pháp phòng ngừa chung và thực trạng các biện pháp phòng ngừa riêng theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự; nhận xét, đánh giá về ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế, làm cơ sở cho việc xây dựng các giải pháp phòng ngừa loại tội phạm này.

5. Luận án đã đưa ra những dự báo mang tính khoa học về xu hướng, diễn biến của tình hình tội phạm cưỡng đoạt tài sản bằng hình thức đòi nợ thuê. Đồng thời, luận án đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm cưỡng đoạt tài sản bằng hình thức đòi nợ thuê theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự. 

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, giảng dạy trong các học viện, trường Công an nhân dân và là cơ sở để Công an các đơn vị, địa phương vận dụng vào việc nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm cưỡng đoạt tài sản bằng hình thức đòi nợ thuê.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT