Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Trương Thị Phương Hiền

Tên đề tài luận án: “Hoạt động của Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự tại các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng”

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về an ninh trật tự

Mã số: 62.86.01.09

Họ tên: Trương Thị Phương Hiền. Nghiên cứu sinh Khoá: 19

Người hướng dẫn khoa học: TS Phạm Trung Hòa

 PGS.TS Đàm Thanh Thế

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân

Những đóng góp mới của luận án:

1. Đây là công trình đầu tiên với tư cách một luận án tiến sĩ nghiên cứu chuyên sâu về hoạt động của Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự (CAXDPT và PTX về ANTT) trên phương diện chuyên ngành quản lý nhà nước về ANTT trong thực hiện nhiệm vụ được phân công thuộc địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng.

2. Luận án đã nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận về hoạt động của CAXDPT và PTX về ANTT, như xây dựng khái niệm hoạt động của CAXDPT và PTX về ANTT, phân tính vai trò, đặc điểm, nguyên tắc, cơ sở pháp lý hoạt động của CAXDPT và PTX về ANTT; làm rõ nội dung, biện pháp hoạt động của CAXDPT và PTX về ANTT và quan hệ phối hợp trong hoạt động của CAXDPT và PTX về ANTT với các lực lượng khác.

3. Luận án đã khảo sát, tổng hợp, phân tích, đánh giá một cách có hệ thống, khách quan thực trạng tình hình an ninh trật tự và thực trạng các biện pháp đã tiến hành của CAXDPT và PTX về ANTT trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn xã, thị trấn tại các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng từ năm 2008 đến hết tháng 6/2016. Đánh giá kết quả trong hoạt động của CAXDPT và PTX về ANTT, đồng thời rút ra những hạn chế, thiếu sót và tìm ra được nguyên nhân cơ bản của những hạn chế, thiếu sót đó.

4. Từ các vấn đề đã tổng hợp, phân tích về thực tiễn, luận án đã đưa ra dự báo và những giải pháp, kiến nghị, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của CAXDPT và PTX về ANTT trong thực hiện nhiệm vụ được phân công trên địa bàn tại các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng trong thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT