Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Vũ Hồng Linh

Tên đề tài luận án: “Công tác kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo chức năng của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy”

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự Mã số: 62.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Hồng Linh Khóa: 2016.

Hệ: Không tập trung.

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học:

HD1: PGS, TS Đào Hữu Dân;

HD 2: GS, TS Nguyễn Phùng Hồng.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án làm rõ lý luận về công tác kiểm tra an toàn về PCCC theo chức năng của lực lượng Cảnh sát PCCC và  xây dựng các khái niệm có liên quan, phân tích các đặc điểm, vai trò công tác kiểm tra an toàn về PCCC; làm rõ nguyên tắc, đối tượng, mục tiêu yêu cầu, nội dung hoạt động kiểm tra an toàn về PCCC; cơ sở pháp lý, quan hệ phối hợp trong công tác kiểm tra an toàn về PCCC theo chức năng của lực lượng Cảnh sát PCCC.

2. Luận án đã đánh giá một cách toàn diện thực trạng công tác kiểm tra an toàn về PCCC theo chức năng của lực lượng Cảnh sát PCCC; chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong công tác kiểm tra an toàn về PCCC theo chức năng của lực lượng Cảnh sát PCCC.

3. Luận án đã dự báo các yếu tố liên quan đến công tác kiểm tra an toàn về PCCC có cơ sở khoa học; đề xuất các nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra an toàn về PCCC theo chức năng của lực lượng Cảnh sát PCCC.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT