Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Vũ Thanh Mai

Tên luận án: Hoạt động thu thập, đánh giá và sử dụng chứng cứ trong điều tra vụ án tham ô tài sản.

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm  Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Thanh Mai      Khóa: 20

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn: 

HD1: GS.TS Nguyễn Huy Thuật;

HD2: TS Phạm Đăng Quyền.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu, đánh giá một cách có hệ thống và tương đối toàn diện từ góc độ lý luận và thực tiễn về hoạt động thu thập, đánh giá và sử dụng chứng cứ trong điều tra vụ án tham ô tài sản của lực lượng CSKT. Trong đó, có những vấn đề lần đầu tiên được đề cập như: Đặc điểm vụ án tham ô tài sản, đặc điểm hoạt động thu thập, đánh giá và sử dụng chứng cứ trong điều tra vụ án tham ô tài sản; phương pháp đánh giá chứng cứ, phương pháp sử dụng chứng cứ trong điều tra vụ án tham ô tài sản… Luận án đã chỉ rõ những đặc điểm có tính quy luật tác động đến hoạt động thu thập, đánh giá và sử dụng chứng cứ trong điều tra vụ án tham ô tài sản. 

2. Luận án đã phân tích, đánh giá một cách khách quan thực trạng hoạt động thu thập, đánh giá và sử dụng chứng cứ trong điều tra vụ án tham ô tài sản theo chức năng của lực lượng CSKT, nhận xét, đánh giá kết quả đạt được, xác định rõ những ưu điểm, hạn chế cũng như nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động này thời gian qua, làm cơ sở cho các đề xuất và giải pháp. 

3. Luận án dự báo một số vấn đề mới liên quan đến hoạt động thu thập, đánh giá và sử dụng chứng cứ của lực lượng CSKT. Kết hợp với những vấn đề lý luận và thực tiễn đã khảo sát, luận án đề xuất giải pháp mang tính hệ thống, toàn diện và khả thi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thu thập, đánh giá và sử dụng chứng cứ trong điều tra vụ án tham ô tài sản theo chức năng của lực lượng CSKT trong thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT