Đoàn thanh niên Học viện tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hội nghị có dự tham dự của đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Học viện; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện; Ban chấp hành các Đoàn cơ sở, Ban chấp hành các Liên chi đoàn, Bí thư các Chi đoàn trực thuộc, Chủ nhiệm các CLB trực thuộc Đoàn Học viện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 -2030; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 -2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII.Cùng với đó, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, góp ý kiến toàn bộ nội dung hoặc theo từng phần, nhất là những vấn đề lớn, quan trọng được nêu trong Mục III.4, Hướng dẫn số 151- HD/BTGTW ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đại biểu tham luận tại Hội nghị
Đại biểu tham luận tại Hội nghị

Về cơ bản, các ý kiến đều khẳng định các văn kiện được xây dựng công phu, chất lượng, bố cục nội dung khoa học. Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã đánh giá đúng tình hình đất nước trong năm năm qua (2015 - 2020) và sau 35 năm đổi mới (1986 - 2020), đề cập đến những vấn đề mới cần thống nhất nhận thức và đồng thuận trong cán bộ, Đảng viên và tầng lớp Nhân dân. 

Bên cạnh đó, các đại biểu đưa ra một số vấn đề cần bổ sung, đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao vai trò của thanh niên trong thực hiện tái cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thanh niên tham gia bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, nuôi dưỡng hoài bão khát vọng vươn lên; tạo điều kiện cho thanh niên xung kích, sáng tạo trong học tập, rèn luyện. Các nội dung lấy ý kiến đều phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn, lĩnh vực, đối tượng lấy ý kiến.

Tại hội nghị, thông qua 07 ý kiến tham gia góp của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Học viện khẳng định sẽ tiếp thu, đồng thời báo cáo Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện để có văn bản tham gia góp ý, bổ sung, điều chỉnh kịp thời vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Các đại biểu, đoàn viên thanh niên chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu, đoàn viên thanh niên chụp ảnh lưu niệm
Việc lấy ý kiến của cán bộ, đoàn viên, thanh niên vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

PV

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT