Quán triệt, triển khai thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2016
Đại tá, PGS.TS Trần Minh Chất, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện CSND phát biểu tại Hội nghị
Tham dự Hội nghị có Đại tá, PGS.TS Trần Minh Chất, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện CSND; các đồng chí trong Đảng ủy Học viện, các đồng chí trong cấp ủy lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ Học viện CSND

Đây là một hoạt động cụ thể, thực hiện yêu cầu của Đảng bộ Công an Trung ương nhằm triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các cán bộ, giáo viên, công nhân viên của Học viện CSND đã được nghe Đại tá, PGS.TS Trần Minh Chất, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện CSND quán triệt việc tổ chức kiểm điểm của các tổ chức đảng và đảng viên, trên cơ sở đó triển khai công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, nêu gương tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các đơn vị.

Đồng chí Phó Giám đốc cũng nhấn mạnh đến các nội dung, mục đích, yêu cầu cần quán triệt; đồng thời đề nghị lãnh đạo các đơn vị trong Học viện xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền, học tập, nghiên cứu từng nội dung chuyên đề cho phù hợp tình hình, điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị nhằm mang lại hiệu quả thiết thực nhất.


MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT