Bộ Công an đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở trong Công an nhân dân


Thực hiện tốt các quy định về dân chủ trong lực lượng CAND


Trong những năm qua, Ban Chỉ đạo đã tham mưu
cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đã ban hành 01 quy chế và 13 thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác Công an. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo, việc thực hiện các quy định về dân chủ ở cơ sở trong lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã được đẩy mạnh so với trước đây và thu được nhiều kết quả nổi bật.

Theo đó, tổ chức và hoạt động của CAND trong các lĩnh vực công tác Công an được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình công tác và lễ tiết, tác phong của cán bộ, chiến sĩ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân. Công an các đơn vị, địa phương chủ động phân công cán bộ trực 24/24 để tiếp nhận, xử lý thông tin trên các lĩnh vực công tác công an, cán bộ tham gia làm nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông”... Từ đó, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần nâng cao năng lực làm chủ và tham gia quản lý xã hội của nhân dân đạt hiệu quả hơn.

Việc thực hiện các quy định về dân chủ nội bộ CAND ngày càng được chú trọng, Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Việc điều chỉnh, sắp xếp, kiện toàn bộ máy, tổ chức, rà soát, bố trí cán bộ lãnh đạo, chỉ huy được thực hiện hiệu quả phù hợp với thực tiễn của đơn vị, địa phương.  

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị
Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong CAND và đề nghị Ban Chỉ đạo tiếp tục phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, văn bản chỉ đạo của Đảng về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo ở Công an các đơn vị, địa phương.

Ban Chỉ đạo cần tiếp tục đẩy mạnh, phát huy vai trò của người đứng đầu các đơn vị trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, siết chặt kỷ cương, điều lệnh và phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, ý thức, trách nhiệm đối với công việc được giao gắn với thực hiện các quy định về dân chủ trong CAND cho cán bộ, chiến sĩ. Các đơn vị tập trung nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện để trình lãnh đạo Bộ ban hành Thông tư về thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an.

Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị Ban Chỉ đạo tổ chức rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật về thực hiện dân chủ trong CAND, bảo đảm phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công an.

PV

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT