Đảng ủy Công an Trung ương kỷ niệm trọng thể 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Đại tướng Trần Đại Quang trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm
Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Lễ kỷ niệm. Tới dự, về phía khách mời, có: Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương; các đồng chí đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương. Về phía Bộ Công an, có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí bí thư, phó bí thư đảng ủy, lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ...
 
Trong diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Đại tướng Trần Đại Quang nêu rõ: Hôm nay, trong niềm tự hào vô hạn về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng và đón chào Xuân mới Ất Mùi 2015, cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tổ chức trọng thể mít tinh kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2014, triển khai Chương trình công tác năm 2015 của Đảng bộ Công an Trung ương.
 
Ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng, đồng chí Đại tướng khẳng định: Trải qua chặng đường lịch sử 85 năm xây dựng và trưởng thành, với những mốc son chói lọi, những bước ngoặt quan trọng, để lại những dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử dân tộc, trong lòng nhân dân, Đảng ta đã lãnh đạo dân tộc ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; nhân dân ta từ thân phận nô lệ thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, như Bác Hồ kính yêu đã tổng kết: “Công ơn Đảng thật là to. Lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng”.


Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng 85 năm qua, Đảng ta luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Ở mỗi giai đoạn cách mạng, căn cứ tình hình, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của đất nước, Đảng luôn đề ra các chủ trương, định hướng công tác công an và liên tục bổ sung, phát triển cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong từng thời kỳ, được khẳng định qua các kỳ Đại hội của Đảng.

Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, lực lượng Công an nhân dân luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương của Đảng, khẳng định rõ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; luôn thể hiện rõ bản chất cách mạng trong sáng, mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công, thành tích to lớn, xây đắp nên truyền thống anh hùng vẻ vang, xứng đáng là “Thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Thực tiễn 85 năm qua đã khẳng định, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và toàn dân tộc Việt Nam.

 

Các tiết mục văn nghệ chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng
Đảng ta luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất với nòng cốt là liên minh vững chắc giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với Nhà nước và xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân. Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đặc biệt coi trọng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân để bảo vệ chính quyền và thành quả cách mạng.

Ôn lại chặng đường 85 năm lịch sử vẻ vang của Đảng ta, chúng ta vô cùng tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, về những thắng lợi mang tầm vóc lịch sử của cách mạng Việt Nam. Trong buổi lễ trọng thể hôm nay, chúng ta bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ Bác Hồ kính yêu, các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng, các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ cách mạng đã luôn quan tâm chăm lo, giáo dục, rèn luyện lực lượng Công an nhân dân ngày càng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt; chúng ta tưởng nhớ và đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng, liệt sĩ và các thế hệ cha anh đã đổ biết bao xương máu, công sức để có được thành quả cách mạng to lớn hôm nay; chúng ta trân trọng biết ơn các lực lượng vũ trang nhân dân, các cấp, các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân đã đùm bọc, giúp đỡ và phối hợp, hỗ trợ để lực lượng Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lực lượng Công an nhân dân xin hứa với Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; hun đúc bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết, thống nhất; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, Điều lệnh Công an nhân dân, tận tụy với công việc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, dựa vào nhân dân, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, trong sạch, vững mạnh, ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
 
Cùng ngày tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2014 và triển khai Chương trình công tác năm 2015.
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang nêu rõ: Quán triệt và nắm vững quan điểm đổi mới của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an luôn xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.
 
Năm 2014, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ban, ngành, địa phương, sự giúp đỡ của nhân dân; lực lượng Công an nhân dân đã làm tốt công tác nắm, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình; kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách chiến lược, giải pháp cụ thể chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.
 
Tập trung lực lượng, biện pháp giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam.
 
Phát hiện, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; kiềm chế gia tăng tội phạm, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt cao hơn so với năm 2013, tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí, tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội.
 
Quan hệ phối hợp giữa Công an với các bộ, ban, ngành, địa phương ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả cao hơn; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh. Công tác xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật đạt nhiều kết quả tích cực.
 
Đại tướng Trần Đại Quang đề nghị các đồng chí đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá kết quả các mặt công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Đề xuất các giải pháp nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác Công an.
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh, phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2014, thời gian tới cấp ủy các cấp trong Công an nhân dân cần tiếp tục nêu cao vai trò, tinh thần trách nhiệm đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, trước mắt chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp trong Công an nhân dân và Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của Đảng ủy Công an Trung ương,  Bộ Công an; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác Công an, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.
PV (tổng hợp)

(Theo CAND và ANTV)

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT