Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 70
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ đây là Hội nghị rất quan trọng, đánh dấu chặng đường vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân; tiếp tục đổi mới, kế thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm của 70 kỳ tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc, tập trung thảo luận: Thành tựu, bài học kinh nghiệm qua 30 năm đổi mới công tác công an; tình hình, kết quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; việc chấp hành pháp luật trong điều tra, xử lý tội phạm; các giải pháp xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, tăng cường tiềm lực tài chính, hậu cần-kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu chiến đấu và công tác.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ trong năm qua, lực lượng Công an nhân dân có nhiều cố gắng, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng, góp phần đổi mới và hoàn thiện các chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội,  phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Chủ tịch nước nêu rõ: Mục tiêu hàng đầu đặt ra cho lực lượng Công an nhân dân là trong mọi tình huống phải dựa vào sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, toàn quân, dựa vào dân, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và nền văn hóa; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Để tiếp tục thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao, lực lượng Công an nhân dân cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng với Quân đội nhân dân phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, bám sát và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, nhất là Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trong đó lực lượng Công an nhân dân đóng vai trò nòng cốt; xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thấm nhuần sâu sắc Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, nhất là trong tình hình hiện nay.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình; tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; tăng cường bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng các cấp và Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Tăng cường các biện pháp quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự trên tất cả các lĩnh vực. Đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm vừa tăng cường quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước bổ sung, hoàn thiện chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an nhân dân, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; hun đúc bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết, thống nhất; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, Điều lệnh Công an nhân dân, tận tụy với công việc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ban, ngành, địa phương, tổ chức chính trị-xã hội, dựa vào nhân dân, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.
Doãn Tấn

(www.baodientu.chinhphu.vn)

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT