Khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam giữ vai trò lãnh đạo duy nhất đối với Nhà nước và xã hội

 

Tham dự có Tiến sĩ Trương Minh Tuấn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Đường, Thường trực Ban Biên tập sửa đổi Hiến pháp năm 1992; đại diện một số Bộ, ban, ngành hữu quan của Trung ương; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Viện, Học viện, nhà trường, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong CAND và lãnh đạo Công an một số tỉnh, thành phố.

Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho biết, sau gần ba tháng tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, qua 106/106 đầu mối từ các đơn vị trực thuộc Bộ Công an đã có 2.811 ý kiến góp ý về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, góp ý toàn diện về các nội dung, ở nhiều góc độ khác nhau. Các ý kiến đều thống nhất khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội là một tất yếu khách quan cần được quy định trong Hiến pháp; tổ chức và hoạt động bộ máy nhà nước phải tuân theo nguyên tắc quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp; tôn trọng, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; tiếp tục ghi nhận và khẳng định lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổ quốc và nhân dân; CAND là lực lượng vũ trang với vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Tất cả các ý kiến góp ý của cán bộ, chiến sĩ không tán thành quy định thành lập Hội đồng Hiến pháp… 

     

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hưng.

 

Trong quá trình tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Bộ Công an đã thường xuyên phối hợp với các Ban, ngành hữu quan  làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kịp thời tham mưu cho cấp có thẩm quyền uốn nắn, nhắc nhở, xử lý đối với những trường hợp lợi dụng việc góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để truyền bá những quan điểm sai trái nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN. Ngoài ra, còn tập trung đấu tranh có hiệu quả, vô hiệu hóa hoạt động chống phá của các thế lực từ bên ngoài tác động vào quá trình tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.      

Sau khi nghe ý kiến góp ý của các đại biểu tại hội nghị về những vấn đề liên quan đến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Bộ trưởng Trần Đại Quang kết luận: Việc lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là sự kiện chính trị, pháp lý quan trọng của đất nước được nhân dân đặc biệt quan tâm, trong đó mỗi người đã tham gia góp ý với tinh thần trách nhiệm, ý thức xây dựng cao. Qua ý kiến tham gia của các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu cũng như toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong CAND có thể khẳng định, 100% các ý kiến góp ý đều thống nhất với các quy định mang tính nguyên tắc của Hiến pháp, ghi nhận về bản chất và mô hình tổng thể của thể chế chính trị đã được xác định trong Cương lĩnh xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung và phát triển năm 2011) và Hiến pháp năm 1992, đồng thời làm rõ hơn, đầy đủ và sâu sắc hơn, khẳng định thể chế Nhà nước CHXHCN Việt Nam là độc lập, dân chủ, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; là Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân; tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về dân dân; quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp; khẳng định vai trò lãnh đạo duy nhất đối với Nhà nước và xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, xác định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế quốc dân.

Các ý kiến góp ý đề nghị tiếp tục quy định đầy đủ và cụ thể hơn trong Hiến pháp về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND với tính chất là lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng, Nhà nước và của nhân dân, giữ vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự; làm rõ mối quan hệ giữa bảo vệ an ninh, trật tự với phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại; giữa bảo vệ an ninh, trật tự với quốc phòng. 

Đồng chí Bộ trưởng chỉ đạo, trong thời gian tới, việc tham gia đóng góp lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 vẫn được tiếp tục đến trước khi Quốc hội thông qua. Lãnh đạo Công an các cấp, các đơn vị ngoài tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ tiếp tục tham gia góp ý kiến, đồng thời cần chủ động phối hợp với các cấp, ban, ngành địa phương làm tốt hơn nữa công tác tổ chức, tuyên truyền, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia góp ý đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

 

Theo Nguyễn Hưng (CAND)

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT