Nghiên cứu khoa học nghiệp vụ phải ứng dụng vào thực tiễn công tác Công an
Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo Tổng kết công tác khoa học nêu rõ: Năm 2016, công tác khoa học nghiệp vụ Công an đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng CAND, thu được những kết quả quan trọng bước đầu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức nghiên cứu 293 nhiệm vụ khoa học các cấp quốc gia, cấp bộ, cấp cơ sở; đối với các nhiệm vụ mới thuộc kế hoạch khoa học năm 2016, đến nay đã triển khai nghiên cứu 96,4% nhiệm vụ cấp bộ và 95,4% nhiệm vụ cấp cơ sở. Thông qua nghiên cứu khoa học đã luận giải và làm sáng tỏ các vấn đề nghiệp vụ chuyên ngành. Công tác quản lý khoa học, công tác thông tin khoa học tiếp tục được đẩy mạnh, giúp cho việc lựa chọn, đăng ký nhiệm vụ khoa học bám sát thực tiễn, nhất là những vấn đề nổi lên trong các lĩnh vực chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND...

Hội nghị đã thảo luận, nghe ý kiến của các đại biểu đóng góp, đề xuất nhiều vấn đề cụ thể về công tác khoa học nghiệp vụ Công an; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác khoa học nghiệp vụ trong CAND trong thời gian tới, nhất là cách lựa chọn đề tài bám sát thực tiễn, phục vụ ứng dụng các đề tài vào thực tế công tác, chiến đấu của lực lượng CAND. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương biểu dương những thành tích, kết quả công tác khoa học của Công an các đơn vị, địa phương trong năm 2016 vừa qua. Thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu phải nâng tầm cao hơn công tác nghiên cứu khoa học nghiệp vụ trong CAND; tiếp tục bổ sung lý luận; nghiên cứu khoa học phải soi sáng, ứng dụng vào thực tiễn phục vụ công tác Công an, tập trung vào chọn đề tài cấp bộ, cấp cơ sở, nghiên cứu vào các vấn đề nổi cộm trong thực tế như an ninh mạng, tội phạm có tổ chức, tội phạm kinh tế, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc... 

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, nhiệm vụ khoa học là nhiệm vụ chung của cả lực lượng, Viện Chiến lược và Khoa học Công an cần tiếp tục làm tốt công tác quản lý, tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ chỉ đạo về công tác khoa học. Lực lượng CAND cần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác khoa học, công nghệ nói chung, khoa học nghiệp vụ nói riêng, để khoa học nghiệp vụ thúc đẩy các mặt công tác Công an, xứng đáng với vai trò là lĩnh vực khoa học chủ đạo trong CAND, phục vụ công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND... 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT