Học viện CSND tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý!

Thưa các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công nhân viên và học viên Học viện Cảnh sát nhân dân thân mến!

Hôm nay, trong không khí tưng bừng khai giảng năm học mới của các học viện, trường Công an nhân dân, tôi vui mừng tới dự Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 của Học viện Cảnh sát nhân dân. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới quý vị đại biểu, khách quý; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc, tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan, các thế hệ thầy, cô giáo, cán bộ, công nhân viên và học viên Học viện Cảnh sát nhân dân. Chúc mừng những kết quả, thành tích Học viện đã đạt được trong thời gian qua.

Thưa các đồng chí!

Quán triệt lời chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, qua các giai đoạn cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục, phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao trở thành vấn đề mang tính chiến lược, là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hơn 74 năm qua, cùng với quá trình xây dựng và trưởng thành của lực lượng Công an, công tác giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân đã có bước phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, từng bước hội nhập với tiến trình đổi mới chung của nền giáo dục quốc dân, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu, đòi hỏi của công tác Công an trong tình hình mới. Trong thành tựu phát triển giáo dục, đào tạo chung của toàn Ngành, có sự đóng góp quan trọng của Học viện Cảnh sát nhân dân.

Trong năm học vừa qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Học viện CSND đã có sự đổi mới, phát triển trên nhiều mặt và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục được chú trọng, đến nay Học viện có 6 Giáo sư, 38 Phó Giáo sư, 137 Tiến sĩ và trên 400 Thạc sĩ; là một trong những đơn vị đi đầu trong đổi mới giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học trong CAND, gắn kết chặt chẽ với thực tiễn chiến đấu. Bên cạnh đó, hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của Học viện đã được tăng cường và có những bước phát triển mới, ngày càng mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo Công an, Cảnh sát của nhiều nước trên thế giới.

Nhà trường đã chủ động tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi trong dạy học - quản lý - phục vụ. Phong trào dạy giỏi được phát triển sâu rộng, chất lượng đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực; những đổi mới về phương pháp dạy học, cách thức tổ chức đào tạo đã phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong CAND. Công tác nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh, Học viện đã triển khai nghiên cứu nhiều đề tài khoa học, trong đó có nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ; đã tổ chức thành công nhiều hội nghị, hội thảo khoa học lớn, qua đó góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận, kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Công tác quản lý, giáo dục học viên được chú trọng, tạo chuyển biến tích cực trong rèn luyện, học tập của học viên.

Cơ sở vật chất, kỹ thuật được quan tâm đầu tư, môi trường cảnh quan Nhà trường ngày càng khang trang; hệ thống giảng đường, ký túc xá, nơi làm việc của cán bộ, giáo viên, đặc biệt là hệ thống phòng học chuyên dùng, thao trường, bãi tập... luôn được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác giáo dục, đào tạo. Đây là mô hình tốt cần được nhân rộng nhằm đáp ứng nhiệm vụ giáo dục, đào tạo cán bộ Công an trong tình hình mới.

Với những thành tích trên, năm học 2018 - 2019, Học viện CSND đã vinh dự được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tôi ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà Học viện CSND đã đạt được trong năm học vừa qua.

Thưa các đồng chí!

Thời gian tới, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tình hình chính trị - an ninh thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó dự báo. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi rất cơ bản, chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới; sự cạnh tranh chiến lược của các nước lớn đang diễn ra hết sức gay gắt và quyết liệt, đặt ra nhiều thách thức đối với an ninh và lợi ích của Việt Nam. Sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang làm thay đổi căn bản mọi mặt đời sống xã hội, đòi hỏi mỗi ngành, mỗi lĩnh vực phải nhanh chóng thích nghi.

Trong nước, các thế lực thù địch, phản động vẫn gia tăng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Tình hình tội phạm có xu hướng diễn biến phức tạp, với sự xuất hiện của nhiều phương thức, thủ đoạn và dạng mới của tội phạm, đặt ra cho công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội những yêu cầu, nhiệm vụ mới hết sức nặng nề; đòi hỏi các học viện, trường Công an nhân dân nói chung và Học viện Cảnh sát nhân dân nói riêng phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và đòi hỏi của thực tiễn công tác bảo vệ an ninh, trật tự đang đặt ra.

Tôi nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ năm học mà đồng chí Giám đốc vừa trình bày. Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác giáo dục, đào tạo năm học 2019 - 2020, tôi đề nghị Học viện CSND tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các quan điểm chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng tại Hội nghị giao ban công tác xây dựng lực lượng 9 tháng đầu năm 2019, đó là: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Các học viện, trường Công an nhân dân, các cơ sở đào tạo phải không ngừng đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, gắn công tác giảng dạy lý luận với trao đổi thực tiễn công tác; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu đòi hỏi kiến thức cho từng loại cán bộ”.

Hai là, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng Học viện trong sạch, vững mạnh toàn diện; tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy đối với các mặt công tác của Nhà trường, đặc biệt phải nêu cao vai trò lãnh đạo, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Triển khai thực hiện kế hoạch, phương án tổ chức, sắp xếp lại bộ máy Nhà trường theo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn của từng chức danh, vị trí công tác.

Ba là, đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt, rèn luyện tốt, phục vụ tốt”; chú trọng tổng kết thực tiễn, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học gắn với công tác đào tạo, phát huy khả năng tư duy sáng tạo và năng lực ứng dụng thực tiễn cho học viên, để học viên có thể đáp ứng ngay yêu cầu công tác sau khi tốt nghiệp ra trường. Chú ý mở rộng hướng nghiên cứu những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn, những vấn đề đặt ra đối với các nước trong khu vực và trên thế giới tác động, liên quan đến tình hình trật tự, an toàn xã hội ở Việt Nam.

Thưc hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương, nền nếp công tác dạy và học, kiểm định, đánh giá chất lượng đào tạo, phát huy tính tự giác, tích cực của người học; kiên quyết loại trừ các hiện tượng tiêu cực, tạo môi trường giáo dục lành mạnh. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục học viên về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tư thế tác phong của người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Bốn là, tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Học viện theo tiêu chuẩn quốc gia và tiệm cận từng bước với mức chuẩn của các nước phát triển trong khu vực. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giảng dạy, học tập, quản lý, điều hành, đảm bảo tính hệ thống, chuyên nghiệp trong công tác, đáp ứng yêu cầu xây dựng “Học viện thông minh”. Tăng cường hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo với các trường đại học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới để khai thác có hiệu quả tri thức kinh nghiệm, phương tiện, thiết bị, phục vụ phát triển giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân nói chung và Học viện nói riêng.

Năm là, đối với các em học viên đang được học tập, rèn luyện tại Học viện Cảnh sát nhân dân, các em cần thấy đây là niềm vinh dự, tự hào của bản thân các em và gia đình, là sự tin tưởng, hy vọng của Đảng và của Ngành. Các em phải nỗ lực, cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt, phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo, tinh thần hiếu học của dân tộc, lĩnh hội tri thức khoa học trong Nhà trường để phục vụ tốt cho công tác sau khi ra trường; để luôn được tự hào là học viên của Học viện Cảnh sát thân yêu.

Thưa các đồng chí!

Nhân dịp này, tôi đề nghị các đơn vị chức năng của Bộ, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất để Học viện Cảnh sát nhân dân hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tôi tin tưởng rằng, phát huy truyền thống của đơn vị hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân qua hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với những kết quả nổi bật trong năm học 2018 - 2019, thầy và trò Học viện Cảnh sát nhân dân sẽ vượt mọi khó khăn, thi đua lập nhiều thành tích, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

Một lần nữa, xin chúc các đồng chí đại biểu, khách quý, các thầy, cô giáo, cán bộ công nhân viên và học viên Học viện Cảnh sát nhân dân sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn các đồng chí!


MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT