Lực lượng Công an đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ; chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước các vấn đề cơ bản, chiến lược; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, đạt và vượt các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Tình hình trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự năm sau cao hơn năm trước. (Bộ trưởng Tô Lâm)
 
Đăng Trường (Thực hiện)