Xây dựng đạo đức người Công an nhân dân trong tình hình mới
Lực lượng Công an nhân dân luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; sẵn sàng cống hiến, chiến đấu, hy sinh tính mạng để bảo vệ Đảng, Nhà nước, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân - Nguồn: tienphong.vn

1- Đạo đức là hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, xã hội. Trong bối cảnh mới, đạo đức cách mạng được Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo từ lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam và chính Người đã trở thành tấm gương đạo đức sáng ngời, suốt đời hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Người dạy: “đạo đức cách mạng là: Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất. Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích của cá nhân mình. Hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc. Ra sức học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin, luôn luôn dùng tự phê bình và phê bình để nâng cao tư tưởng và cải tiến công tác của mình và cùng đồng chí mình tiến bộ”(1). Trong điều kiện Đảng cầm quyền, vấn đề bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên càng có vị trí, vai trò quan trọng, quyết định đối với hoạt động lao động, học tập, công tác, chiến đấu của mỗi cán bộ, đảng viên cũng như đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Bởi vì, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”(2); “Người cán bộ cách mạng phải có đạo đức cách mạng. Phải giữ vững đạo đức cách mạng mới là người cách mạng chân chính... Mọi việc thành hay là bại, chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng, hay là không”(3); “như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”(4); “Có đạo đức cách mạng thì khi gặp khó khăn, gian khổ, thất bại, cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước... Khi cần, thì sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình cũng không tiếc. Đó là biểu hiện rất rõ rệt, rất cao quý của đạo đức cách mạng”(5); “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”(6). 

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhất là trong thời kỳ phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, Đảng ta luôn xác định xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh về đạo đức là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng. Trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII, Đảng ta yêu cầu: “Các tổ chức đảng phải thường xuyên giáo dục, quản lý, kiểm tra cán bộ, đảng viên về đạo đức, lối sống”. Tiếp đó, trong Văn kiện Đại hội IX, X, XI và Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011, của Bộ Chính trị, “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, ngày 16-01-2012, về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng ta tiếp tục khẳng định rõ hơn về sự cần thiết, nội dung và giải pháp tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân. Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã xác định phương hướng, nhiệm vụ: “Tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng. Tập trung thực hiện mục tiêu: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”... Xây dựng và thực hiện tốt các quy định để phát huy vai trò gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị”(7). Cụ thể hóa Văn kiện Đại hội XII của Đảng, ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đặc biệt là ngày 30-10-2016, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân.

2- Công an nhân dân (CAND) là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng, bảo vệ và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Vì thế, trong những năm qua, quán triệt sâu sắc tư cách người Công an cách mạng trong “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”, thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn đặc biệt quan tâm, chú trọng đến xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh về đạo đức gắn với trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, coi đó là nền tảng và yếu tố đặc biệt quan trọng bảo đảm thắng lợi cho mọi hoạt động công tác, chiến đấu của lực lượng CAND. Theo đó, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã ban hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND trong sạch, vững mạnh về đạo đức, như Nghị quyết số 02/NQ/ĐU(VP), ngày 03-02-1998, của Đảng ủy Công an Trung ương, về “Công tác cán bộ của lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11, ngày 18-4-2014, của Bộ trưởng Bộ Công an, về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; Chương trình hành động số 08-CTr/ĐUCA và Hướng dẫn số 11-HD/ĐUCA(X11) của Đảng ủy Công an Trung ương về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII; Thông tư số 27/2017/TT-BCA, ngày 22-8-2017, của Bộ trưởng Bộ Công an, “Quy định về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân”; tổ chức phát động và thực hiện có hiệu quả nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua trong toàn lực lượng: “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, nhằm hướng tới xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực sự “là thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, phục vụ thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương cũng thường xuyên chú trọng các biện pháp giáo dục chính trị - tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức cách mạng, đổi mới công tác lý luận chính trị, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng; học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ phù hợp với từng lực lượng, lĩnh vực, đối tượng, địa bàn và điều kiện thực tiễn công tác, chiến đấu. Chăm lo nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp thực sự gương mẫu, đi đầu, nói đi đôi với làm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, hiểu biết pháp luật, có uy tín, năng lực quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện, có trình độ, trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, có tâm trong sáng, trách nhiệm cao trong công việc, có kỷ cương, kỷ luật và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xây dựng nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất, kết hợp và giải quyết tốt mối quan hệ giữa tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng với công tác nghiệp vụ, tránh không để chỉ có tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng hoặc nghiệp vụ đơn thuần, đủ sức hoàn thành trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó.

Nhận thức sâu sắc việc xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND luôn đi liền với tự phê bình và phê bình, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong hệ thống chính trị và trong nội bộ, trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương luôn kết hợp giữa “xây” và “chống”, “lấy giữ vững bên trong là chính”, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, không nể nang, né tránh, không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND thường xuyên tự giác thực hiện “tự soi, tự sửa”, bảo đảm công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng và thực hiện nhiệm vụ của đơn vị đi vào thực chất, công khai, dân chủ, đề cao tính nêu gương của người đứng đầu và phát huy trí tuệ của tập thể, dần dần đi vào nền nếp và đã trở thành hành động tự thân trong sinh hoạt, công tác, chiến đấu hằng ngày của lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, đảng viên Công an... Chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương và chỉ đạo Công an các cấp triển khai đồng bộ các biện pháp, phương án, kế hoạch phòng ngừa, phát hiện và kịp thời đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử xấu lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chống phá Đảng, Nhà nước, đi ngược lại truyền thống đạo đức, văn hóa của dân tộc, khuyến khích lối sống thực dụng, đề cao lợi ích vật chất, chủ nghĩa cá nhân theo quan điểm phương Tây. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật, điều lệnh, ý thức tổ chức kỷ luật trong CAND, tác phong công tác và thái độ ứng xử với nhân dân. Kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền những cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để nhũng nhiễu, gây phiền hà, vi phạm pháp luật, quy trình, quy chế công tác khi thi hành công vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và quy định của ngành, góp phần làm trong sạch nội bộ, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND. 

Quán triệt và thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công an nhân dân hoàn toàn khác Công an đế quốc. Công an đế quốc là nanh vuốt của đế quốc để hà hiếp áp bức đa số nhân dân... Công an nhân dân phải là kiểu mẫu, phải là người chuyên trách thi hành chính sách, phương châm của Đảng và Chính phủ cho tốt. Công an nhân dân phải thực sự phục vụ nhân dân”(8), “Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép”, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND đều nhận thức sâu sắc bản chất của công tác Công an là công tác dân vận, sự thương yêu, đùm bọc, ủng hộ, phối hợp, giúp đỡ, tham gia tích cực của quần chúng nhân dân là nhân tố quyết định thắng lợi cho công tác, chiến đấu của CAND. Vì thế, dù hoạt động trong lĩnh vực nào, bí mật hay công khai, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND đều giữ mối liên hệ với nhân dân, gần dân, trọng dân, lắng nghe góp ý của nhân dân; vận động, thuyết phục nhân dân hiểu rõ và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự, hình thành ý thức thượng tôn pháp luật, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh. Bằng chính những tấm gương dũng cảm, anh dũng hy sinh, nêu cao đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống giản dị, gần gũi, khiêm tốn, cầu thị, chân thành trong công tác, chiến đấu, vì nhân dân phục vụ, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong cuộc sống hằng ngày của người dân, có sức lan tỏa, tạo sự tin yêu, đồng thuận của xã hội.

Từ thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng CAND hơn 72 năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu, cống hiến, hy sinh không ngừng nghỉ của các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND qua các thời kỳ, đã hình thành nên truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam anh hùng, những phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ CAND, đó là: Luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; sẵn sàng cống hiến, chiến đấu, hy sinh tính mạng để bảo vệ Đảng, Nhà nước, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, xứng đáng là “những người chỉ biết sống chết với Đảng, chỉ biết còn Đảng, thì còn mình”(9). Có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh, tiến bộ, văn minh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; có kỷ cương, kỷ luật và sức chiến đấu cao; thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong công tác, chiến đấu; trọng dân, gần dân, tin dân, kính trọng, lễ phép với nhân dân, tôn trọng và bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân; thân ái giúp đỡ đồng chí, đồng đội; tận tụy với công việc; cương quyết đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

3- Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Văn kiện Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, góp phần xây dựng đạo đức người CAND trong tình hình mới, trong thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương và mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an cần tập trung làm tốt những nhiệm vụ công tác trọng tâm sau đây:

Một là, thống nhất về nhận thức, xây dựng đạo đức của người CAND là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lâu dài của lực lượng CAND và của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND, đặt trong chỉnh thể thống nhất với xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức dựa trên nền tảng của đạo đức xã hội, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức của Đảng, của lực lượng vũ trang nhân dân, đồng thời trên cơ sở kế thừa truyền thống đạo đức nhân văn của dân tộc và văn hóa, văn minh nhân loại. Đây là yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách, khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải kết hợp đồng bộ giữa định hướng, phương châm với biện pháp, giải pháp đồng bộ, toàn diện từ Trung ương đến cơ sở, từ lãnh đạo, chỉ huy đến cán bộ, chiến sĩ với lộ trình, bước đi thích hợp, coi trọng phương pháp giáo dục, thuyết phục, nêu gương; giữa “xây” và “chống”, lấy “xây”, lấy phòng ngừa bên trong là chính, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực; giữa xây dựng, giáo dục đạo đức cách mạng với siết chặt kỷ luật, kỷ cương và nêu cao ý thức “thượng tôn pháp luật”, tích cực xây dựng, nghiêm chỉnh chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, “phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa Xuân và phần xấu bị mất dần đi, đó là thái độ của người cách mạng”(10).

Hai là, tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước, trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương đối với lực lượng CAND và đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên CAND, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong CAND, hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh toàn diện, luôn xứng đáng là lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng và Nhà nước, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Đây là bài học kinh nghiệm và cũng là nguyên tắc trong hoạt động công tác, chiến đấu của lực lượng CAND. Trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, lực lượng CAND luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu, đi đầu trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng đạo đức, văn hóa trong Đảng, trong hệ thống chính trị và trong lực lượng vũ trang nhân dân. Trọng tâm là tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” gắn với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Ba là, tập trung triển khai lực lượng, biện pháp, phối hợp với các bộ, ngành liên quan chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; phòng ngừa các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân và trong cán bộ, chiến sĩ, đảng viên CAND; phát hiện kịp thời và đấu tranh có hiệu quả với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, trong công tác, chiến đấu, bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh với cái sai, cái chưa phù hợp. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật, điều lệnh, ý thức tổ chức kỷ luật, văn hóa ứng xử trong CAND; kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để nhũng nhiễu, gây phiền hà, trục lợi khi giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp; lấy “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” làm mục tiêu rèn luyện, lấy chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là mục tiêu công tác, chiến đấu.

Bốn là, mỗi cán bộ, chiến sĩ, đảng viên CAND cần thường xuyên trau dồi, tự giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, ý thức pháp luật, tích cực học tập, nâng cao trình độ hiểu biết và năng lực công tác, chiến đấu, coi đó là tiêu chuẩn không thể thiếu trong đánh giá phẩm chất, năng lực cán bộ. Các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy phải gương mẫu, đi đầu, lời nói đi đôi với việc làm và luôn là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ, đảng viên học tập, noi theo; có biện pháp phòng ngừa, khắc phục sự xuống cấp về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, tư tưởng trung bình chủ nghĩa, lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cơ quan, đơn vị mình để cán bộ, chiến sĩ có sức đề kháng trước mọi sự tấn công của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, những cám dỗ, tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế.

Năm là, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND phải đặt sự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của mình dưới sự kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và của nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp của người CAND trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế. Quan tâm chăm lo, chú trọng công tác dân vận, luôn yêu dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến góp ý của nhân dân và vì nhân dân phục vụ. Thông qua đó, động viên, khuyến khích quần chúng nhân dân tích cực, tự nguyện, tự giác tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. /.

Tô LâmThượng tướng, GS. TS, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

Nguồn: Tạp chí Cộng sản

__________________________

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 11, tr. 603
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr. 309
(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 9, tr. 354
(4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr. 292
(5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 11, tr. 602
(6) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 15, tr. 622
(7) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr. 202 - 203
(8) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 7, tr. 269
(9) Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 13, tháng 1-1959
(10) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 15, tr. 672

 

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT