Thư viện Video

Tổng kết thực hành chính trị xã hội tại huyện Quế Sơn và Hội An, tỉnh Quảng Nam

Sau hơn 20 ngày, học viên khóa D42, D29 Lào và Khóa 3 Hệ Tư pháp hình sự - Học viện CSND đã kết thúc chuyến thực hành chính trị, thực hiện 3 cùng "Cùng ăn - Cùng ở - Cùng làm" với nhân dân huyện Quế Sơn và Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Đã xem: 1380
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10