Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới

Để giúp cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân, trong đó có cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nghiên cứu, quán triệt các nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong văn kiện Đại hội X của Đảng, nghị quyết hội nghị Trung ương VIII (khoá9) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đại tá GS. TS Nguyễn Xuân Yêm, Phó giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân, Tổng biên tập Tạp chí Khoa học và Giáo dục trật tự xã hội, Bộ Công an đã viết cuốn sách này.

Cuốn sách này được dự trên cơ sở những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước để phân tớch thực tiễn của cụng cuộc đổi mới cụng tỏc bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xó hội ở nước ta trong thời gian qua.

Tác giả trình bày những thời cơ và thách thức, những yếu tố trong và ngoài nước tác động đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội ; những thành tựu, thiếu sót, khuyết điểm và những nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Từ đó phân tích các nhiệm vụ tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia,trậttự antoàn xã hội trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Hội nghị Trung ươngVIII (khoá 9) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đây là một tài liệu quý cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong đó có cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân trong nghiên cứu nghị quyết Đại hội X và đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

PV


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT