Chuyên ngành Tư pháp hình sự - Hệ dân sự

Chương trình đào tạo đại học ngành Luật, chuyên ngành Tư pháp hình sự cho hệ dân sự của Học viện Cảnh sát nhân dân được xây dựng trên cơ sở Chương trình khung giáo dục đại học theo Quyết định số 29/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Công văn số 4681/BGDDT-GDĐH, ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Học viện Cảnh sát nhân dân đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Luật học hệ dân sự từ năm học 2014-2015.

 - Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, có đủ điều kiện tuyển sinh, trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học vào ngành Luật, chuyên ngành Tư pháp hình sự của Học viện Cảnh sát nhân dân theo quy định của của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân, các thí sinh dự thi vào các trường đại học trong Công an nhân dân không đạt điểm trúng tuyển nhưng có đăng ký nguyện vọng 2 vào học tập ngành Luật, chuyên ngành Tư pháp hình sự tại Học viện Cảnh sát nhân dân, đạt điểm trúng tuyển theo quy định của của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phạm vi tuyển sinh: cả nước;

- Thời gian đào tạo: 4 năm (208 tuần);

- Khối lượng kiến thức tích lũy: 132 tín chỉ.

Sau khi tốt nghiệp hệ học, học viên đảm bảo đạt chuẩn các kiến thức sau:Hiểu biết sâu sắc về lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, của Nhà nước về phát triển kinh tế, về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; đạt được trình độ đại học ngành luật, có tư duy hệ thống về khoa học pháp lý; có kiến thức hệ thống, chuyên sâu về Tư pháp hình sự phục vụ cho công tác tham mưu, tổng hợp, pháp chế, thanh tra, bổ trợ tư pháp, công tác quản lý Nhà nước liên quan tới tư pháp hình sự, phòng, chống tội phạm, điều tra, xử lý tội phạm và thi hành án hình sự; nắm vững kiến thức ngoại ngữ, tin học và các yêu cầu kiến thức, kỹ năng theo quy định của Học viện Cảnh sát nhân dân; Nắm vững nội dung các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam có liên quan tới lĩnh vực tư pháp hình sự; hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực pháp luật chuyên sâu của chuyên ngành Tư pháp hình sự như Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Luật Thi hành án hình sự, hình phạt và biện pháp tư pháp, tạm giữ, tạm giam, thủ tục đặc biệt trong tố tụng hình sự, tội phạm học, quản lý nhà nước trong tư pháp hình sự và pháp luật về bổ trợ tư pháp...

Học viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân luật, chuyên ngành Tư pháp hình sự, có khả năng đảm nhận nhiệm vụ tại các cơ quan Viện Kiểm sát, Tòa án, các tổ chức bổ trợ tư pháp.

Hệ học bắt đầu tuyển sinh từ năm học 2014.

BBT

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT