Phòng Hợp tác quốc tế

Chức năng, nhiệm vụ của phòng HTQT được quy định tại Quyết định số 6092/QĐ-X11-X12 ngày 7/6/2016 của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân.

1. Nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện chủ trương, kế hoạch đối ngoại và hợp tác quốc tế của Học viện nhằm mở rộng quan hệ và phát triển các loại hình hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn tài trợ; phát triển các quan hệ hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động trao đổi học thuật, trao đổi cán bộ, học viên; làm đầu mối triển khai quan hệ hợp tác quốc tế của Học viện.

2. Tham mưu giúp Giám đốc Học viện khai thác, mở rộng và triển khai thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế, dự án liên kết đào tạo quốc tế, giao lưu, hội nghị, hội thảo quốc tế; Tổ chức đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác giữa Học viện và các đối tác quốc tế.

3. Chủ trì xây dựng kế hoạch, tổ chức đón tiếp các đoàn khách quốc tế vào trao đổi, làm việc tại Học viện; Xây dựng chương trình, kế hoạch trao đổi và làm việc của các đoàn công tác Học viện tại nước ngoài; phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan thực hiện các chương trình, kế hoạch đó.

4. Chủ trì tiếp nhận, quản lý các lớp chuyên gia nước ngoài, học viên nước ngoài đến công tác và học tập tại Học viện; làm thủ tục và tổ chức các đoàn cán bộ, giáo viên của Học viện ra nước ngoài học tập, công tác; phối hợp với các đơn vị chức năng để hướng dẫn và hỗ trợ các thủ tục.

5. Thực hiện công tác lễ tân, đối ngoại quốc tế; chủ trì hướng dẫn học viên của Học viện dự tuyển các gói học bổng đại học ở nước ngoài theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an; phối hợp với các đơn vị chức năng trong nắm tình hình cán bộ, giáo viên, học viên của Học viện đi công tác, học tập ở nước ngoài.

6. Giúp Giám đốc Học viện tổ chức triển khai các nội dung đối ngoại, hợp tác quốc tế có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Học viện theo kế hoạch của Bộ Công an; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Học viện trong việc triển khai các chương trình, kế hoạch hợp tác quốc tế; theo dõi, tổng hợp báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế và làm đầu mối tiếp nhận, cung cấp, trao đổi thông tin về hợp tác quốc tế.

7. Quản lý đội ngũ cán bộ, tài sản của Phòng theo quy định.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc chức năng của Phòng do Giám đốc Học viện giao.

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT