Thực hiện chuẩn đầu ra đối với sinh viên các hệ học tại Học viện CSND và phương hướng trong thời gian tới

Trong sự nghiệp cách mạng nói chung, sự nghiệp đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội nói riêng, công tác giáo dục - đào tạo luôn đóng vai trò hết sức quan trọng, nhằm tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cho lực lượng Công an nhân dân (CAND) để tăng cường tiềm lực con người, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, từng bước chính quy, hiện đại đáp ứng yêu cầu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội do Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Trong bối cảnh đất nước đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, tình hình thế giới tiềm ẩn nhiều biến động, khó lường, trong nước nhiều hành vi phạm tội mới đã và đang xuất hiện và diễn biến phức tạp, với những phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi và gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với xã hội. Nhằm đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ ANQG và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, Học viện CSND đã không ngừng đổi mới về nội dung, chương trình, mô hình quản lý và nâng cao chất lượng dạy và học, với mục tiêu phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo trọng điểm của Bộ Công an vào năm 2015 và của Quốc gia vào năm 2020. Đến nay, Học viện đã đào tạo 39 khóa hệ đại học chính quy, 29 khóa hệ liên thông, 28 khóa hệ vừa học vừa làm, 22 khóa hệ sau đại học, ngoài ra còn đào tạo nhiều khóa học nâng cấp bằng, điều tra viên, bồi dưỡng, hoàn chỉnh kiến thức được mở trong và ngoài Học viện. Đặc biệt, từ năm học 2009 -2010, Học viện bắt đầu tổ chức thực hiện Đề án chuẩn đầu ra đối với sinh viên Học viện CSND. Đây chính là một trong những bước đột phá trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Học viện, từng bước đưa Học viện ngang tầm với các nhà trường đào tạo Cảnh sát trong khu vực và quốc tế.

 Căn cứ vào các quy định về đào tạo và về quản lý sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an và kinh nghiệm có được trong quá trình hợp tác đào tạo giữa Học viện CSND với Cảnh sát một số nước trong khu vực, đồng thời xuất phát từ thực tiễn công tác đấu trang phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay cũng như khẳng định thương hiệu về chất lượng đào tạo của Học viện CSND, ngày 24/11/2009, Học viện CSND đã xây dựng Đề án số 2547/ĐA-T32-QLĐT về chuẩn đầu ra cho học viên các hệ học. Theo đó, đã xây dựng những tiêu chí cụ thể đối với từng hệ học, khóa học. Cụ thể: ngày 28/12/2009, Giám đốc Học viện CSND ban hành Danh mục bảng chuẩn đầu ra các chuyên ngành số 2755/DA-T32-QLĐT của sinh viên đại học hệ chính quy và Danh mục chuẩn đầu ra số 13/DA-T32-QLĐT của sinh viên hệ VLVH, Liên thông, văn bằng 2; Quyết định số 1965/QĐ-T32-QLĐT, quy định chuẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo đại học hệ chính quy, đồng thời phân công thực hiện Kế hoạch đào tạo chuẩn đầu ra cho các hệ đào tạo thuộc Học viện CSND. 

Trên cơ sở danh mục bảng chuẩn đầu ra cho các hệ học, Học viện CSND đã xây dựng lộ trình và tổ chức thực hiện các chuẩn đó nhằm tạo sự chủ động cho sinh viên trong việc xây dựng kế hoạch học tập và các cơ quan quản lý giáo dục và quản lý học viên. Quá trình tổ chức thực hiện chuẩn đầu ra cho học viên cơ bản được thực hiện đúng lộ trình, kế hoạch và đảm bảo các điều kiện theo quy định và đạt được những kết quả nổi bật như sau:

Chuẩn về chính trị: Đây được coi là một trong những nội dung quan trọng, xuyên suốt quá trình đào tạo học viên các hệ học của Học viện CSND, nhằm rèn luyện lập trường chính trị, phẩm chất đạo đức và bản lĩnh của người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân trong công tác bảo vệ An ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH, bảo vệ Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Để thực hiện được chuẩn này, Học viện CSND đã xây dựng và triển khai nhiều phong trào thi đua học tập, rèn luyện không chỉ dành riêng cho sinh viên mà các phong trào này tác động mạnh mẽ đến nhận thức, hành động của tất cả các bộ, giảng viên của Học viện như: Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt; Nhà trường kỷ cương, Nhà giáo mẫu mực, Sinh viên tích cực; Lãnh đạo phải gương mẫu đi đầu... Các phong trào này được triển khai rộng khắp, thường xuyên, liên tục và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của tất cả cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên trong toàn Học viện. Từ kết quả của các phong trào đó cho thấy, sinh viên của Học viên đã được rèn luyện bản lĩnh và lập trường tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, thực hiện nghiêm chỉnh Điều lệnh CAND, pháp luật của Nhà nước, có tư thế tác phong nghiêm túc, có nhận thức và kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn minh, lịch sự. Điều đó thể hiện rõ nhất là qua các kỳ thực tập, thực hành chính trị xã hội của của sinh viên các khóa. Với mục tiêu "ba cùng": cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc với nhân dân, đến nay đã có 5779 sinh viên đi thực hành chính trị xã hội ở các địa phương, không có sinh viên nào vi phạm về đạo đức, lối sống, Điều lệnh CAND và được các đơn vị tiếp nhận sinh viên đến thực tập, thực tế  đánh giá cao về tinh thần, thái độ của sinh viên đối với công tác chuyên môn và việc giao tiếp, ứng xử với quần chúng nhân dân.

Chuẩn về nghiệp môn nghiệp vụ: Theo chương trình và kế hoạch đào tạo của tất cả các hệ học thì các môn nghiệp vụ chuyên ngành được học trong những kỳ học cuối của khóa học. Đây được coi là giai đoạn học nghề và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên. Vì vậy, để thu hút được sinh viên tích cực học tập, rèn luyện kỹ năng tay nghề, Học viện đặt ra yêu cầu cao đối với sinh viên, đó là sinh viên phải có 2/3 các môn học nghiệp vụ đạt 6,5 điểm trở lên (đào tạo theo niên chế) và 7 điểm trở lên (đào tạo theo tín chỉ). Mặt khác, đối với giảng viên cũng luôn cập nhật những thông tin mới nhất phục vụ cho bài giảng được sinh động, lôi cuốn người học, buộc người học phải nghiên cứu tìm hiểu, rèn luyện kỹ năng tay nghề của chính bản thân mình. Học viện đặt ra yêu cầu này không chỉ rèn luyện kỹ năng tay nghề cho sinh viên mà còn nhằm giúp sinh viên có ý thức chủ động, tích cực, loại bỏ tinh thần bình quân chủ nghĩa trong học tập. Mặt khác, để tổ chức thuận lợi cho quá trình triển khai chuẩn về nghiệp vụ, Học viện đã yêu cầu các đơn vị quản lý giáo dục, các khoa nghiệp vụ chuyên ngành thường xuyên cập nhật, chỉnh sửa nội dung tài liệu giảng dạy cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn công tác, đồng thời đa dạng hóa các hình thức kiểm tra, đánh giá để đánh giá việc thực hiện chuẩn đầu ra nghiệp vụ cho sinh viên chuyên ngành. 

Chuẩn về kỹ năng mềm: Học viện CSND xác định chuẩn đầu ra về chính trị, nghiệp vụ đối với sinh viên các hệ học là điều kiện cần và chuẩn đầu ra về kỹ năng mềm (Chuẩn đầu ra về tin học, ngoại ngữ, lái xe, bắn sũng, võ thuật, lãnh đạo chỉ huy) là điều kiện đủ để sinh viên sau khi tốt nghiệp Học viện CSND trở thành cán bộ CAND vừa hồng, vừa chuyên, luôn đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH trong mọi tình huống. Vì vậy, trên cơ sở bảng chuẩn đầu ra về kĩ năng mềm cho sinh viên các hệ học, Học viện CSND đã xây dựng chương trình và sắp xếp lịch học chi tiết theo lộ trình cho sinh viên các khóa học, hệ học, trong đó có tính đến thời lượng các môn học trong kỳ học, đảm bảo cho sinh viên đủ thời gian để tích lũy cũng như thực hiện đạt yêu cầu của từng nội dung chuẩn đầu ra. Khi thực hiện chuẩn đầu ra các kỹ năng mềm, Học viện đã tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất cho sinh viên yên tâm học tập như điều kiện về phòng học, sân bãi và các điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo như: Chuẩn về Tin học - Ngoại ngữ: Học viện đã trang bị hệ thống thi trắc nghiệm ngoại ngữ hiện đại được chuyển giao công nghệ từ Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Đồng thời đầu tư, trang bị hơn 100 máy tính nối mạng cho 03 phòng học, đảm bảo yêu cầu kiểm tra, đánh giá, thi các môn chuẩn đầu ra về Ngoại ngữ và Tin học đảm bảo khách quan, chính xác; chuẩn đầu ra về lái xe ôtô, Học viện quan tâm, khai thác tối đa các xe ôtô đã được trang bị cho Khoa nghiệp vụ Cảnh sát giao thông và Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe nhằm đáp ứng yêu cầu số lượng học viên tham gia học và thi sát hạch lấy giấy phép lái xe ô tô hạng B; đối với chuẩn bắn súng, Học viện đầu tư xây dựng trường bắn súng ngắn, phòng bắn điện tử hiện đại, tiếp tục cải tạo, nâng cấp đảm bảo các điều kiện an toàn, kỹ thuật phục vụ hoạt động bắn đạn thật theo các bài thi.

- Mặt khác, trong quá trình tổ chức thực hiện chuẩn đầu ra Học viện thường xuyên tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra và kiểm định chất lượng giáo dục đào tạo với mục tiêu và yêu cầu thực hiện chuẩn đầu ra như thực hiện các môn học chính khóa, đảm bảo đầy đủ các điều kiện về chương trình, kế hoạch học tập, đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, quản lý học viên, công tác hậu cần và các điều kiện đảm bảo khác, tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện theo kế hoạch và yêu cầu đặt ra.

Kế hoạch triển khai thực hiện chuẩn đầu ra đào tạo đại học được áp dụng từ năm học 2009-2010 trở đi. Do vậy, học viên thuộc các khóa học, hệ học sẽ áp dụng các chuẩn đầu ra như Học viện đã công bố áp dụng bao gồm: Hệ đào tạo chính quy từ khóa D35; Học viên hệ đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học từ khóa LT25; học viên hệ VLVH từ khóa 24; hệ cao học từ khóa 19, hệ nghiên cứu sinh từ khóa 15.

Đến nay, sau 5 năm thực hiện chuẩn đầu ra có hệ liên thông khóa 25, 26 đã tốt nghiệp ra trường, các lớp học, khóa học khác đang tiếp tục thực hiện. Kết quả cụ thể thực hiện chuẩn đầu ra của các khóa học được thể hiện như sau:

Chuẩn về chính trị, nghiệp vụ:

Qua thống kê từ năm học 2009 - 2010 đến nay, đối với các chuẩn về chính trị của sinh viên các khóa học, hệ học trước khi xét tốt nghiệp đều có tỷ lệ đạt chuẩn 99%, chuẩn về nghiệp vụ đạt 100%.

Chuẩn về các kỹ năng mềm:

Theo thống kê từ năm học 2009 - 2010 đến nay, đối với sinh viên các hệ học, khóa học trước khi xét tốt nghiệp đều đạt tỷ lệ 100% chuẩn về tin học, ngoại ngữ, bắn súng, võ thuật, lái xe. Không áp dụng chuẩn về ngoại ngữ đối với hệ Liên thông và hệ VLVH.

Như vậy, qua 05 năm triển khai thực hiện Đề án chuẩn đầu ra với 05 khóa hệ đào tạo chính quy, 05 khóa hệ liên thông, 05 khóa hệ VLVH cho thấy sinh viên trước khi tốt nghiệp ra trường đều có tỷ lệ đạt chuẩn cao, đã xác định được động cơ học tập đúng đắn, khắc phục tư tưởng bình quân chủ nghĩa trong học tập và rèn luyện. Đặc biệt, các sinh viên khi ra trường có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng tay nghề, đặc biệt là các kỹ năng về tin học, lái xe, bắn súng, võ thuật, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ công tác thực tiễn sau khi tốt nghiệp ra trường.

Trong bối cảnh toàn ngành giáo dục đang phấn đấu thực hiện thành công những nhiệm vụ và mục tiêu của Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, thì việc Học viện Cảnh sát nhân dân được Bộ Công an phê duyệt xây dựng và phát triển trở thành trường đại học trọng điểm của Ngành Công an và của Quốc gia thể hiện sự tin tưởng, quyết tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an đối với Học viện đóng góp trong công tác giáo dục đào tạo của toàn lực lượng CAND. 
Đặc biệt, từ năm học 2013 - 2014, Học viện bắt đầu thực hiện chương trình đào tạo đại học hệ chính quy thời gian 4 năm theo Kế hoạch số 221/KH-BCA-X11 ngày 13/09/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an về thực hiện rút ngắn thời gian đào tạo trình độ đại học trong các học viện, trường đại học CAND và từ năm học 2014 - 2015, Học viện CSND được phép tuyển sinh, đào tạo hệ dân sự chuyên ngành Tư pháp hình sự. Điều đó cho thấy, trong thời gian tới Học viện đang có nhiều thời cơ mới, thuận lợi mới trong quá trình phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo. Để thực hiện thành công mục tiêu này, ngoài sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Công an, sự phối hợp giúp đỡ của các Tổng cục, các đơn vị chức năng và Công an các đơn vị, địa phương, đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng, đoàn kết, sáng tạo và chủ động của tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc, của đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên toàn Học viện Cảnh sát nhân dân trong quá trình triển khai các mục tiêu của Đề án xây dựng trường trọng điểm nói chung và Đề án thực hiện chuẩn đầu ra cho sinh viên Học viện CSND nói riêng. 

Từ những kết quả đã đạt được và khắc phục những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc nhằm tiếp tục triển khai đề án chuẩn đầu ra của sinh viên để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng CAND, khẳng định thương hiệu về giáo dục, đào tạo của Học viện CSND trong thời gian tới, Học viện cần tập trung làm tốt một số nội dung sau:

Một là: Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung của Nghị quyết số 29-NQ/TW đã được Hội nghị Trung ương 8 khóa XI thông qua về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 của Chính Phủ, Đề án thành phần số 3 của Bộ Công an về xây dựng Học viện Cảnh sát nhân dân trở thành cơ sở đào tạo đại học trọng điểm. Đây là những chủ trương lớn và là cơ sở pháp lý quan trọng trong chiến lược phát triển Học viện trong thời gian tới, do đó Học viện cần bám sát mục tiêu, lộ trình, nhiệm vụ đặt ra để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và có chất lượng, theo đó ưu tiên cho các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, trong đó có việc tiếp tục triển khai Đề án chuẩn đầu ra của sinh viên.

Hai là: Đối với các Khoa, Phòng, Bộ môn, Trung tâm, Các đơn vị chức năng cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền, phổ biến đến học viên về các chuẩn đầu ra của Học viện, nhất là các khóa học, hệ học mới tuyển sinh thông qua nhiều hoạt động cụ thể như: sinh hoạt đầu khóa, tiếp xúc với sinh viên theo định kỳ, qua tổng kết kỳ học, năm học… để học viên có nhận thức đầy đủ, đúng đắn và xác định các tiêu chí phấn đấu từ đó xây dựng động cơ học tập đúng đắn, chủ động xây dựng kế hoạch học tập của cá nhân phấn đấu các chuẩn đầu ra theo quy định. Mặt khác, các đơn vị giảng dạy cần tiếp tục hoàn thiện và cập nhật các chương trình đào tạo, thông tin phục vụ bài giảng đảm bảo yêu cầu giảng dạy và đánh giá chất lượng sinh viên gắn với thực tiễn việc thực hiện các chuẩn đầu ra của sinh viên.

Ba là: Học viện cần tiếp tục tập trung thực hiện công tác xây dựng, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo có chất lượng cao nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện. Từng bước chuẩn hóa đội ngũ giảng viên theo các tiêu chuẩn nhất định, nhất là về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trình độ chuyên môn, kiến thức thực tiễn.

Áp dụng đồng bộ các giải pháp để đổi mới phương pháp dạy và học theo phương thức tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ, theo hướng phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của người học, gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, nâng cao kỹ năng thực hành cho học viên. Triển khai có hiệu quả công tác phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương thông qua các hoạt động tổ chức hội thảo khoa học, tọa đàm với các đơn vị nghiệp vụ về đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo các môn học nghiệp vụ chuyên ngành và rèn luyện tay nghề cho sinh viên. Mặt khác, lãnh đạo các đơn vị cần kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động dạy và học, nêu cao tinh thần, trách nhiệm cho cán bộ, giảng viên trong công tác giảng dạy, quản lý nhằm thực hiện có hiệu quả khẩu hiệu "Năm tốt" là thi đua dạy tốt, học tốt, rèn luyện tốt và phục vụ tốt.

Bốn là: Triển khai việc nghiên cứu về mô hình tổ chức đào tạo, quản lý giáo dục của các trường đại học trọng điểm trong hệ thống giáo dục quốc dân và các nhà trường đào tạo Cảnh sát các nước trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới, trong đó có việc đổi mới tổ chức thực hiện các chuẩn đầu ra của sinh viên, gắn việc xây dựng các chuẩn đầu ra phải căn cứ vào yêu cầu của thực tiễn các chuyên ngành đào tạo. Hợp tác quốc tế và phối hợp với các đơn vị, Công an các địa phương để trao đổi kinh nghiệm trong thực tiễn công tác gắn với nội dung giảng dạy của các chuyên ngành, tập trung vào việc hoàn thiện các kĩ năng mềm của sinh viên như nêu trên, đồng thời bổ sung giảng dạy những kỹ năng mềm khác như : Chuẩn về văn hóa giao tiếp ứng xử, chuẩn về thể lực… của sinh viên Học viện CSND.

Năm là: Để triển khai và tổ chức thực hiện Đề án chuẩn đầu ra có hiệu quả và đảm bảo các điều kiện phục vụ, Học viện Cảnh sát nhân dân cần tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật theo hướng hiện đại, đồng bộ, từ cơ sở hạ tầng, hệ thống giảng đường, nhà làm việc, thư viện, sân bãi đến hoàn thiện áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập và quản lý, đồng thời chủ động và sáng tạo trong việc huy động các nguồn lực xã hội đóng góp cho quá trình đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mở rộng khuôn viên Học viện, xây dựng Học viện ngày càng lớn mạnh, đáp ứng nhu cầu đào tạo và thực tiễn công tác lực lượng Công an nhân dân.

Với quan điểm, chủ trương quyết liệt của Đảng, Nhà nước và ngành Công an trong công tác giáo dục và đào tạo, đòi hỏi Học viện Cảnh sát nhân dân phải tích cực đổi mới mạnh mẽ các mặt công tác để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, nhanh chóng hoàn thành mục tiêu xây dựng trường trở thành cơ sở đào tạo trọng điểm của Ngành và của Quốc gia theo đúng lộ trình mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã đặt ra trong thời gian tới.

 

Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Xuân Khang - Phó giám đốc Học viện CSND

Nguồn:  Kỷ yếu Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện chuẩn đầu ra tại Học viện CSND

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT