TAG: GS.TS Nguyễn Xuân Yêm

  • Phòng chống “giặc” an ninh phi truyền thống COVID - 19 dưới góc độ Khoa học An ninh

    Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, trong thế giới đương đại, bên cạnh mối đe dọa về quân sự, vẫn tồn tại và xuất hiện nhiều yếu tố mới đe dọa đến an ninh con người và an ninh quốc gia như: khủng bố, dịch bệnh lây lan nhanh ở người và động vật, biến đổi khí hậu, mua bán ma túy, mua bán phụ nữ và trẻ em, di cư bất hợp pháp xuyên quốc gia, tội phạm mạng... Trong bối cảnh đó, những nhận thức về an ninh cũng thay đổi nhanh chóng. Bên cạnh những quan niệm đã và đang được sử dụng xung quanh chủ đề này như: an ninh tập thể, an ninh chung, an ninh toàn diện..., xuất hiện nhiều nguy cơ, thách thức an ninh phi truyền thống (non-traditional security) mà dịch COVID - 19 là một điển hình. Các mối đe dọa an ninh phi truyền thống thường lan tỏa nhanh, ảnh hưởng rộng mang tính toàn cầu, khu vực hoặc quốc gia.

  • Cách mạng Tháng Mười Nga - Sự hình thành, phát triển của hệ thống cơ quan Công an xã hội chủ nghĩa trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với Công an nhân dân Việt Nam

    Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở đầu cho thời đại cách mạng thuộc địa, mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc bị áp bức và loài người đấu tranh cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Đối với Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười có ý nghĩa và ảnh hưởng to lớn, sâu sắc trên nhiều phương diện, cả về lý luận và thực tiễn, trong thời kỳ trước và sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, cả trong Cách mạng tháng Tám và hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, cũng như trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT