TAG: Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng

  • Nâng cao chất lượng công tác dân vận, đạo đức công vụ của cán bộ, chiến sĩ góp phần đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

    Thấm nhuần sâu sắc quan điểm của Đảng và Bác Hồ kính yêu: “Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; nhân dân là chủ, nhân dân làm chủ”; “Động lực thúc đẩy phong trào nhân dân là phát huy quyền làm chủ, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân; kết hợp hài hòa các lợi ích, quyền lợi phải đi đôi với nghĩa vụ công dân; chú trọng lợi ích trực tiếp của người dân, huy động sức dân phải đi đôi với bồi dưỡng sức dân, những gì có lợi cho dân thì hết sức làm, những gì có hại cho dân thì hết sức tránh”; “Quần chúng nhân dân - nhân tố quyết định thắng lợi cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự”.

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT