Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Bùi Bảo Trung

Tên đề tài luận án: Hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm          Mã số: 62.38.01.05

Họ tên nghiên cứu sinh: Bùi Bảo Trung          Khoá: 21 - năm 2016

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD1: GS.TS Nguyễn Ngọc Anh;

HD2: PGS.TS Trần Quang Huyên.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu một cách hệ thống và toàn diện về hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền của lực lượng Cảnh sát nhân dân. 

2. Luận án đã tổng hợp, phân tích làm rõ tổng quan tình hình nghiên cứu về hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền có liên quan, chỉ ra những thành tựu đạt được, những hạn chế của các công trình khoa học được đề cập. Trên cơ sở đó, nghiên cứu sinh xác định những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ trong luận án.

3. Luận án đã xây dựng khái niệm hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền của lực lượng Cảnh sát nhân dân, rút ra những đặc trưng của hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền của lực lượng này với các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, các tổ chức quốc tế.

4. Luận án nghiên cứu, phân tích các nguyên tắc, nội dung, hình thức, cơ sở pháp lý, quy trình của hoạt động hợp tác quốc tế, chỉ ra những điểm khác biệt cơ bản của hoạt động này của lực lượng Cảnh sát nhân dân so với các hoạt động hợp tác quốc tế khác nói chung. 

5. Luận án đã khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình tội phạm rửa tiền trong nước và quốc tế, làm rõ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, chỉ ra đặc điểm của tội phạm rửa tiền ở Việt Nam. Bên cạnh đó,  đã khảo sát thực trạng hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống rửa tiền của lực lượng Cảnh sát nhân dân, chỉ ra những ưu điểm, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. 

6. Trên cơ sở đó, luận án đưa ra những dự báo, phân tích những thuận lợi, khó khăn, đề xuất các giải pháp có cơ sở khoa học, hệ thống, có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT