Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Bùi Đức Thịnh

Tên đề tài luận án:Phòng ngừa tội phạm vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy theo chức năng của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm Mã số: 62.38.01.05

Họ tên nghiên cứu sinh: Bùi Đức Thịnh Khóa: 17

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD1: GS.TS Nguyễn Văn Nhật;

HD2: PGS.TS Trần Đình Ban.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án đã làm rõ và hệ thống những vấn đề lý luận chung, xây dựng các khái niệm có liên quan, phân tích các đặc điểm tội phạm học của tội phạm vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy, các cơ sở pháp lý tạo nên yếu tố cấu thành tội phạm đối với hành vi tội phạm này. Đồng thời, dựa vào tình hình, số liệu thực tiễn đã phân tích, đánh giá nguyên nhân, ưu điểm, tồn tại trong công tác phòng ngừa tội phạm vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Trên cơ sở nghiên cứu, Luận án đã đưa ra được 6 nhóm giải pháp, cũng như những đóng góp mới của Luận án:

1. Hoàn thiện một số văn bản pháp luật về Phòng cháy, chữa cháy và nâng cao tuyên truyền phổ biến pháp luật. Đổi mới công tác tuyên truyền, huấn luyện, giáo dục pháp luật, kỹ năng phòng ngừa đối với công tác phòng cháy, chữa cháy cũng như công tác phòng ngừa tội phạm vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

2. Nâng cao hiệu quả công tác thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, công tác điều tra cơ bản và quản lý cơ sở nhằm không bỏ sót, không để lọt cơ sở. Chỉ nghiệm thu và đưa vào sử dụng đối với các công trình khi đáp ứng các điều kiện quy định về phòng cháy, chữa cháy và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy, chữa cháy. Quá trình thanh tra, kiểm tra định kỳ phải làm đúng, cương quyết, triệt để, không nể nang vận dụng, tạo điều kiện... Xử lý cương quyết và đề nghị phải thực hiện nghiêm các yêu cầu theo tiêu chuẩn quy định về phòng cháy, chữa cháy. Đình chỉ đối với các cơ sở không đủ điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy khi hoạt động.

3. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, sắp xếp lại bộ máy tổ chức từ Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đến các đơn vị Phòng cháy, chữa cháy ở địa phương tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả trong công tác. Cán bộ được bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên, định kỳ đáp ứng yêu cầu công tác. Bên cạnh đó, cần phải trang bị phương tiện, cơ sở vật chất, kỹ thuật nghiệp vụ để lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy hoàn thành tốt nhiệm vụ.

4. Nâng cao mối quan hệ phối hợp trong phòng ngừa tội phạm vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Xây dựng mô hình tiếp nhận đơn thư, thông tin về công tác phòng cháy, chữa cháy, phối hợp với chính quyền cơ sở, lực lượng Công an cơ sở để nắm bắt thông tin cũng như kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

5. Xã hội hóa triệt để công tác phòng cháy, chữa cháy. Đề nghị Đảng ủy Công an trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an tham mưu cho Chính phủ có đề án giải pháp cụ thể để nâng cao hơn nữa công tác xã hội hóa phòng cháy, chữa cháy, bằng các biện pháp cụ thể, nhanh chóng, kịp thời để đáp ứng tình hình thực tế.

6. Nâng cao mối quan hệ hợp tác quốc tế trong công tác phòng ngừa tội phạm vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy như: Kêu gọi đầu tư, nghiên cứu, tăng cường hợp tác, chuyển giao công nghệ.                                                            

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT