Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Bùi Thị Tú Oanh

Tên luận án: Hoạt động kiểm sát thi hành án phạt tù của Viện Kiểm sát nhân dân góp phần phòng ngừa tội phạm.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm               Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Bùi Thị Tú Oanh                        Khóa: 22

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: PGS.TS Nguyễn Đức Phúc;
HD2: TS Trần Công Phàn.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Kết quả nghiên cứu của Luận án đóng góp mới cho khoa học pháp lý bởi Luận án là công trình lý luận đầu tiên ở Việt Nam từ trước đến nay đề cập đến lý luận phòng ngừa tội phạm của Viện kiểm sát nhân dân thông qua hoạt động kiểm sát thi hành án phạt tù, bao gồm phòng ngừa trực tiếp đối với các tội do các chủ thể có trách nhiệm, liên quan trong việc tổ chức thi hành án phạt tù thực hiện hoặc do các chủ thể phải thi hành án phạt tù thực hiện và phòng ngừa gián tiếp đối với việc giảm tỷ lệ tái phạm của các đối tượng chấp hành án phạt tù sau khi chấp hành án xong, tái hòa nhập cộng đồng.

2. Trên cơ sở kế thừa tri thức đã có, tổng quan các công trình liên quan đến vấn đề nghiên cứu, luận án luận giải, bình luận, trình bày, phân tích để nâng tầm khái quát và làm sâu sắc hơn đối với các khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, vai trò của hoạt động Kiểm sát thi hành án phạt tù của Viện Kiểm sát nhân dân dưới góc độ nghiên cứu của chuyên ngành tội phạm học và phòng ngừa tội phạm.

3. Mặc dù thi hành án phạt tù và kiểm sát thi hành án phạt tù trước đây đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học đề cập nhưng chưa có công trình nào tiếp cận trên phương diện thực tiễn một cách tổng thể từ việc thu thập số liệu, tập hợp, phân tích, đánh giá một cách toàn diện về thực trạng hoạt động kiểm sát thi hành án phạt tù để chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, vi phạm pháp luật phổ biến trong thi hành án phạt tù, tổ chức thi hành án phạt tù, kiểm sát thi hành án phạt tù cùng những nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc, vi phạm pháp luật đó làm cơ sở khoa học cho việc đưa ra những kiến giải nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kiểm sát thi hành án phạt tù của Viện Kiểm sát nhân dân góp phần phòng ngừa tội phạm. 

4.  Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn của hoạt động kiểm sát thi hành án phạt tù, luận án đề xuất một cách đồng bộ, toàn diện các giải pháp nâng cao chất lượng của hoạt động kiểm sát thi hành án phạt tù góp phần phòng ngừa tội phạm trong thời gian tới./.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT